e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

НМПИда «Шет тиллерин оқытыўда заманагөй педагогикалық ҳәм информациялық технологиялардан пайдаланыў ҳәм олардың әҳмийети» атамасындағы конференция өткерилди

Әжинияз атындағы НМПИ Шет тиллери факультети Инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасы тәрепинен 2018-жыл 3-май күни «Шет тиллерин оқытыўда заманагөй педагогикалық ҳәм информациялық технологиялардан пайдаланыў ҳәм олардың әҳмийети» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция өткерилди. Конференцияның ашылыў пленар мәжилисинде Әжинияз атындағы НМПИ ректоры Қ.К. Оразымбетов кирис сөз бенен ашып берди. Бул пленар мәжилисинде рус тили ҳәм әдебияты кафедрасы профессоры, ф.и.к. Қ.М.Қошанов «Қарақалпақ тилин нәтийжели изертлеў хәм сапалы оқытыў мәселелери», инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасы үлкен оқытыўшысы, ф.ф.д. PhD. Г.К.Кдырбаева «Инглис ҳәм қарақалпақ тиллериниң лингвокогнитив ҳәм лингвомәдений өзгешеликлери», Шет тиллери факультети 2-басқыш талабасы А.Мухаммедияров « The concept of the Soul in Byron and Ibrahim Yusupov poetry» атамасындағы баянатлары менен қатнасты.

Конференция 4 секциядан ибарат болып, олар «Шет тилин оқытыўда заманагөй педагогикалық технологиялардан пайдаланыўдың әҳмийети», «Шет тилин оқытыўда информацион технологиялардан пайдаланыўдың әҳмийетли ўазыйпалары», «Жасларға тәлим-тәрбия бериў процессинде тилдиң әҳмийети» ҳәм «Түрли тиллер системасын салыстырмалы үйрениў мәселелери».

Конференция даўамында жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары педагог-хызметкерлер ҳәм талаба жаслар тәрепинен 150 ден аслам илимий мақалалар келип түсти. Сондай-ақ, Самарқанд, Бухара ҳәм Наманган ўәлаятлары жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшылары өзлериниң илимий мақалалары менен қатнасты.

Секция жумысларының жуўмақлары бойынша конференцияның жабылыў мәресиминде секция баслықлары өзлериниң есабатларын оқып еситтирип, «Илимий мақаласының актуаллығы ушын» номинациясы ушын - А.Тажиева, А.Оразгалиева, Қ.Кощанов, М.Григорьевалар, «Информациялық технологиялардан пайдаланғанлығы ушын» номинациясы ушын - Т.Койшекенова, У.Калжанова, И.Халмуратов, И.Ешниязовалар, «Ең жас интеллектуал излениўши» номинациясы ушын - В.Хабибназарова, В.Амангельдиева, Ж.Сарсенова, С.Озодовалар сертификатлар менен қошаметледи.

Инглис тили ҳәм әдебияты кафедрасы оқытыўшылары  Г.А.Усенова ҳәм А.Н.Садуллаева.QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим