e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын күндизги ҳәм арнаўлы сырткы бөлимлерге абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин ДАҒАЗАЛАЙДЫ

Күндизги бөлим:

5110100 - Математика оқытыў методикасы
5110200 - Физика ҳәм астрономия оқытыў методикасы
5110300 - Химия оқытыў методикасы
5110400 - Биология оқытыў методикасы
5110500 - География оқытыў методикасы
5110600 - Тарийх оқытыў методикасы
5110700 - Информатика оқытыў методикасы
5110800 - Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы
5110900 - Педагогика ҳәм психология
5111100 - Музыкалық тәлим
5111200 - Өзбек тили ҳәм әдебияты
5111302 - Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты
5111301 - Рус тили ҳәм әдебияты
5111305 - Қазақ тили ҳәм әдебияты
5111306 - Рус тили ҳәм әдебияты өзге тилли топарларда (өзбек)
5111307 - Рус тили ҳәм әдебияты өзге тилли топарларда (қарақалпақ)
5111300 - Туркмен тили ҳәм әдебияты
5111400 - Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили
5111600 - Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими
5111700 - Баслаўыш тәлим ҳәм спорт-тәрбиялық ис
5111800 - Мектепке шекемги тәлим
5111900 - Дефектология
5112000 - Дене мәденияты
5112001 - Дене мәденияты (ҳаял-қызлар спорты бағдары бойынша)
5112100 - Мийнет тәлими

 

Кундузги болимге абитуриентлер қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлерди тапсырады:

1. Тәлим бағдары, оқыў тили ҳәм түри көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза; (институтта толтырады)
2. Билими ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы (орта билими ҳаққындағы аттестат ямаса орта арнаўлы билими ҳаққындағы дипломның рейтинг баллары көрсетилген қосымшасы менен);
3. 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
4. Реңли 3,5см  4,5 см өлшеминдеги 6 дана фотосүўрети;
5. Мүддетли әскерий хызметти тамамлап, әскерий бөлимлердиң жолламасы менен келген талабанларға тийисли тавсиянама;
6. Паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди.

Қабыл етиў бойынша қосымша мағлыўматларды институттың қабыллаў комиссиясына келип билиўге болады.

Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының
15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнеси аралығында даўам етеди.

Мәнзилимиз: Нөкис қаласы, П.Сейтов көшеси номерсиз жай. НМПИ шет тиллер факультети оқыў имараты

Телефонлар: 229-40-75; 229-40-96.

Факс: 229-40-75: e- mail: nkspi info @edu .uz


Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
2018-2019-оқыў жылы ушын арнаўлы сыртқы бөлимлерге төмендеги бакалавр тәлим бағдарлары бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин
ДАҒАЗАЛАЙДЫ

Арнаўлы сыртқы бөлим:

5110800 - Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы
5110900 - Педагогика ҳәм психология
5111100 - Музыкалық тәлим
5111700 - Баслаўыш тәлим ҳәм спорт-тәрбиялық ис
5111800 - Мектепке шекемги тәлим
5111900 - Дефектология
5112000 - Дене мәденияты
5112100 - Мийнет тәлими

Арнаўлы  арнаўлы сыртқы бөлимге абитуриентлер қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлерди тапсырады:


1. Тәлим бағдары, оқыў тили көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза;
2. Тек тийисли ямаса түрлес тәлим бағдары бойынша орта арнаўлы, кәсип-өнер оқыў орнын тамамланғанлығы ҳаққындағы ҳүжжети (диплом)ниң түп нусқасы ҳәм қосымшасы менен;
3. 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
4. Паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди (паспорт нусқасын тапсырады);
5. Реңли  3,5см  4,5 см өлшеминдеги 6 дана фотосүўрети;
6. Мийнет дәптершесинен белгиленген тәртиптеги тастыйықланған көширме;
7. Оқыў орны баслығының жоқары мағлыўматлы қәнигеге зәрүрлиги бар екенлиги ҳаққында хат;
8. Тийисли министрлик ямаса мекеме тәрепинен берилген усыныс (тавсиянама).

Қабыл етиў бойынша қосымша мағлыўматларды институттың қабыллаў комиссиясына келип билиўге болады.

 

Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының
15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнеси аралығында даўам етеди.
Мәнзилимиз: Нөкис қаласы, П.Сейтов көшеси номерсиз жай. НМПИ бас имараты

Телефонлар: 229-40-75; 229-40-96.

Факс: 229-40-75: e- mail: nkspi info @edu .uz

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим