Эълонлар

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Институт бириншилиги болып өтти.

Октябрь айының 16-30-сәнелерин аралығында спорттың футбол, шахмат ҳәм гандбол түрлери бойынша 1-курс студентлери арасында Институт бириншилиги болып өтти.

ФУТБОЛ

Миллионлар ойыны аталған футболға қызықпайтуғын адамның өзи, дерлик, жоқ. Футбол бойынша институт бириншилигиниң кескин беллесиўлерге бай болып өткен серелеўши жарыслары нәтийжесинде Тарийх-география ҳәм Физика-мийнет факультетлери финал жолламасын қолға киргизди.

Финал ойыны 20-октябрь күни НМПИдиң спорт майданшасында болып өтип, тек ғана еки команда ойнаўына қарамастан, қоллап-қуўатлаўшылар алдыңғы күнлерге қарағанда бир неше есе артық болып, аламан майданша әтирапын толық қаплап турды. !лбетте, бундай ойын ойыншылардан да, жарысты шөлкемлестириўшилерден де, төрешилерден де үлкен жуўапкершиликти талап етеди.

Бириншиликтиң жеңимпазлығы ушын алып барылған беллесиўдиң дәслепки таимында Жасур Жаббарбергеновтың қарсылас дәрўазасына жоллаған тобы Тарийх-география факультетин жеңис туўына бир қәдем жақынластырды. Жеңистен гүдер үзбеген Тарийх-география факультети ойыншыларының упайлар есабындағы парқты теңлестириў мақсетинде шөлкемлестирген бир қатар ҳүжимлери нәтийжесиз жуўмақ таўып, таим ақырына шекемги есап өзгериссиз қалды.

Екинши таимдағы М.Нәжиматдиновтың жоллаған тобы арадағы парқты еле де қашықластырып, Тарийх-география факультетиниң жеңимпазлығын толық тәмийинлеп берди ҳәм бириншилик пъедесталиниң ең жоқарғы бағанасынан орын алды. Аға оқытыўшы П.Мырзамбетовтың басшылығындағы Физика-мийнет факультетиниң ойыншылары майдандағы белсендилиги, ҳүжимлерди шебер шөлкемлестириўине қарамастан, бир ғана дәрўазаға топ жоллаў тәжирийбесиниң жетиспеўшилигинен пъедестальдиң екинши бағанасы менен шеклениўге мәжбүр болды.

П.ҚАЛЖАНОВ, Дене мәденияты факультетиниң оқытыўшысы.

ШАХМАТ

Тарийхый мағлыўматларға қарағанда, көпшилик әскер басылар шахмат ойнаған екен. Себеби, шахмат ойынындағы ҳүжим тактикаларын ҳақыйқый урыс ўақтында қолланып барған. Шахмат ойыны айтарлықтай физикалық күшти талап етпегени менен спортшыларға тән шыдамлылықты, қырағылықты, ақылый көнликпени, ең баслысы, спорт характерин талап етеди. Сонлықтан да, шахмат спорт түри сыпатында әсирлер бойы ҳәрекет етип келмекте.

Шахмат бойынша өткерилген Институт бириншилигине барлық факультетлерден командалар қатнасты.

Өз ықласбентлерин қоллап қышқырыў, қол шаппатлаў менен аяқ тапылдатыў ямаса тренерлердиң өз шәкиртлерине көрсетпе бериўи жоқ. Тым-тырыс. Ҳәттеки, шыбынның ызылдысы еситилетуғын, тек ғана фигуралар қозғалған ўақыттағы тықылдыдан басқа сес еситилмейтуғын спорт жарысы нәтийжесинде 1-орынды Тарийх-география, 2-орынды Шет тиллери, 3-орынды Химия-биология факультетлериниң командалары жеңип алыў бахтына миясар болды.Жеңимпазлар институттың футбол спорт клубы тәрепинен диплом ҳәм саўғалар менен сыйлықланды.

А.БЕКНАЗАРОВ, Дене мәденияты факультетиниң оқытыўшысы .

 

 

ГАНДБОЛ

Спорттың көпшилиги халық аралық яғный дүнья жүзи тән алған ортақ термин менен аталады. Мәселен` футбол - аяқ пенен ойналатуғын топ, баскетбол - корзинадағы топ, волейбол - ушыўшы топ, гандбол - қол менен ойналатуғын топ. Гандбол ойыны, көбинше қол тобы (ручной мяч) деп те жүритиледи.

Гандбол бойынша 1-курс студентлери арасында Институт бириншилиги өткерилди. Бириншилик жеңимпазлығы ушын алып барылған маўасасыз беллесиўлер нәтийжесинде ерлер арасында 1-орынды Физика-мийнет, 2-орынды Тарийх-география, 3-орынды Химия-биология факультетлериниң командалары ийелесе, қызлар арасында бириншилик жеңимпазы болыў Химия-биология факультетине несип етти, ол сыйлы орынларды Тарийх-география менен Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультетлериниң командалары қолға киргизди. Ойын нәтийжеси бойынша М.Мамутова, Н.Омарова, М.Жуманиязова ҳәм Х.Маратовалар ең жақсы ойыншылар деп табылды.

Х.ҚУНИЯЗОВ, Дене мәденияты факультетиниң окытыўшысы