e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

“Insan-ómirdin biybaha bayligi“ atamasindagi túsindiriw májilisi bolip ótti

2018- jil 5- iyun kú ni NMPI ninmá jilisler zalindaInsanomirdinbiybaha bayligiatamasindagi tú sindiriw má jilisi bolip otti. Màjiliste jaslar arasinda kòplep ushirasip atirģan "Òz janina qast etiw" hàm "Diniy ekstremiz m "ge qarsi gú resiw boyinsha alip barilip atirgan is- ilajlar há m olardinaqibetleri haqqinda aytildi. Jinayatshiliqtin bul túrleri tuwrali Imam al-Buxariy atindag’i islam diniy mektebinen J.Ishaev, NMPI nin’ ruwxiyliq isleri boyinsha prorektori Q.Qadirov hàm institutimizdin’ hayal-qizlar baslang’ish komitetinin’ baslig’i B.Arziyeva tag’i da filologoya fakultetinin’ dekani A.Ábdiyevler qatnasti hám shig’ip so’yledi. Insan o’mirdin’ en’ go’zzal jaratilisi ekenligi hám basqa maqluqlardan ayirmashilig’i onin’ sanali bolip qálipleskenligi jaslarg’a teren’nen túsindirildi. Haqiyqatinda da insannin’ jani alla taalanin’ bergen amanati. Og’an qastiyanliq etiw en’ awir gúna. Al, jaslar arasinda bul jaman illetlerdin’ ko’beyip baratirg’anlig’i sheshim tabiliwi tiyis bolg’an mashqala. Usi siyaqli en’ úlken mashqalalardin’ biri bolg’an "Diniy ekstremizm" wákillerinin’ ana watanimiz O’zbekstang’a hám basqa da mámleketlerge jetkerip atirg’an ziyanlari menen búlginshilikleri tuwrali prorektorimiz Q.Qadirov videoproektorda sáwlelengen slaydlar arqali májilis qatnasiwshilarin tanistirip o’tti. ” O’mir insang’a bir márte beriletug’in taptirmas bayliq. Oni kim qanday hám qalayinsha o’tkeremen dese haqisi bar. Biraq mazmunli hám mánili o’mir súriw bizin’ hasli jaratilisimiz insan ekenliginen derek beredi. “ –dep Q.Qadirov jaslardi o’mirdin’ qádirine jetiwge shaqirdi.


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим