e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

«Үгит-нәсиятлаўшы» топары Әмиўдәрья районында

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтқанындай «Инсан мәплерин тәмийнлеў ушын ең биринши адамлар менен, халық пенен сәўбетлесиў керек, олардың арзў-әрманларын, турмыс машқалаларын ҳәм зәрүрликлерин жақсы билиў керек» дегениндей «Ҳәрекетлер стратегиясын жасларымыз билиўи керек!» жойбары шеңберинде «Угит-нәсиятлаўшылар» топары (НМПИның «Миллей идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими» кафедрасының профессор оқытыўшылары) Әмиўдәрья районындағы академиялық лицей жаслары арасында дәўре сәўбетин өткизди.

2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи елимиздиң раўажланыўын жаңа басқышқа көтериўдеги әҳмийетли қәдемлерден бири болды. Буны Президентимиздиң басламасы менен өткен 2017-жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп аталғанлығында да көриўимизге мүмкин. 2017-жылы ҳәрекетлер стратегиясын әмелге асырыўда айрықша итибар «Инсан мәплери ҳәмме нәрседен үстин»деген принцип ҳәм «халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек»деген жақсы идеяның бәринен бурын халық пенен тиккелей пикирлесиў ҳәм пуқаралардың ҳуқықларын, еркинликлери менен нызамлы мәплериниң реал қорғалыўын тәмийнлеў арқалы турмысқа енгизилиўине қаратылған. Мине, усы мәселелерди Нызамшылығымызға киргизилип атырған өзгерислер менен жаңалықларды, ҳуқықый ҳүжжетлерди еледе кеңирек түсиндириў мақсетинде үгит-нәсиятлаўшылар топары Амиўдәрья жаслары арасына кирип барды. Дәўре саўбетти академиялық лицей директоры Гуломжон Дуйсенбаев ашты ҳам алып барды. Соң жойбар баслығы Дилфуза Догарова жойбар туўралы қысқаша түсиник берип өтти. Буннан соң үгит-нәсиятлаўшылар топар ағзалары «Миллей идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими» кафедрасының доценти Тажиҳал Қудайбергенова, үлкен оқытыўшы Бахтыгүл Арзыева, ассистент оқытыўшы Ахмет Аметов ҳәм факултетлер ара дене мәденияты кафедрасының үлкен оқытыўшысы Полат Қалжановлар баянат жасады. Ҳәрекетлер стратегиясы шеңберинде жаңа нызамлар қабылланып ҳәм көплеген нызамларға өзгерислер меенен қосымшалар киргизилмекте, бир катар нызамларды жаңа редакцияда, жаңадан қабыл етиў усыныс етилди ҳәм өткен дәўирде бул тийкарда бир қатар әмелий жумыслар алып барылмақта. Лекин бул өзгерислер менен жаңалықлардың барлығы халкымыздың барлық қатламларына толық жетип барылып атыр деп атап өтиў қыйын. Усы көз-қарастан алып қарағанда өзгерислер менен жаңалықларды әсиресе, жасларымызға, жәмлеспеген жасларға түсиндириў ислеринде жойбар шеңберинде исленип атырған жумыслардың әҳмийети үлкен. Әсиресе, үгит-нәсиятлаўшылардың Қарақалпақстан Республикасы шетки районларына барып ислепи атырған бул жумысларының орны өз алдына. Себеби, бизлердиң мақсетимиз келешегимиз болған жасларды руўхый бәркамал, мәдений ҳәм ҳуқықый саўатлы, ҳәр бири елимиздиң раўажланыўы ушын өз үлесин қосатуғын жаслар етип тәрбиялаўдан ибарат.

Х.Атажанов- бөлим баслығы 


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим