e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Танлов асосида ишга қабул қилиш

Олий та ъ лим муассасаларига педагог ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 10 февралдаги 20-сон қарори билан тасдиқланган "Олий та ъ лим муассасаларига педагог ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш тартиби т ў ғрисида Н И ЗОМ"га мувофиқ амалга оширилади. Мазкур Низом, “Та ълим т ўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддасига мувофиқ, олий та ълим муассасаларига педагог ходимларни (профессор-өқитувчилар таркибини) танлов асосида ишга қабул қилиш тартибини белгилайди.
Чуқур касбий билимларга ва илмий ютуқларга, ижодий, илмий салоҳиятга, юксак интеллектуал қобилиятлар ва ахлоқий фазилатларга эга б ўлган, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талаблари даражасида мутахассислар тайёрлаш билан шуғулланишга муносиб б ўлган энг малакали педагог кадрларни танлаш учун рақобат муҳитини яратиш ва та ъминлаш танловнинг мақсади ҳисобланади.