e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

КБК 66.3(5Ў)

Мирзиёев Шавкат

М 74 Буюк келажагимиз мард ва алижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – 488 б.

           ISBN 978-9943-28-982-6

   КБК 66.3(5  O`)

     Мирзиёйев, Шавкат Миромонович

М 74     Буюк келажагимиз мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз

 

КБК 66.3(5Ў )

Мирзиёев   ,     Шавкат   Миромонович

М 74

  Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш -юрт тараққиёти вахалқ фаровонлиги гарови .  Ўзбекистон Республикаси Конститутцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали марасимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабрь Ш.М.Мирзиёев, - Тошкент. «Ўзбекистон» НМИУ, 2017, - 48 б.

           ISBN 978-9943-28-940-6

КБК 66.3(5Ў)

Мирзиёев Шавкат

М 74  Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ/Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016. – 56 б.

           ISBN 978-9943-28-941-3

KBK 66.3(5   O`)

Мирзиёйев, Шавкат Миромонович

M 74   Еркин   ва   фаровон,   демократик   Ўзбекистон   давлатни   биргаликда   барпо   етамиз, Ўзбекистон Республикаси   Президенти   лавозимига   киришиш   тантанали   маросимига   багишланган   Олий  Мажлис палаталарининг   қўшма   мажилисдаги   нутқ    Ш.   М,   Мирзиёйев. –   Тошкент; “Ўзбекистон”    NMIU, 2017. – 32   b.

           ISBN 978-9943-28-94 8- 2

KBK 66.3(5   O`)

Мирзиёйев    Шавкат     Миромонович

М 74   Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таминлаш- юрт тараққиёти ва халқ фаравонлигининг гарови,ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилганининг 24 йиллигига бағ ишланган тантанали маросимдаги маъруза 2016- йил 7- декабр / Ш. М, Мирзиёйев.– Тошкент; “Ўзбекистон”  NMIU, 2017. – 32 б.

           ISBN 978-9943-28-94   9-   9

КВК   22.283

          О.Омонов Ҳ. Т.

   А 87   Атом ва ядро физикасини кимё билан боғлаб ўқитишда инновацион        технологалар  , /Й  .Ғ  .Маҳмудов  Ҳ  Т  Омонов  И  Ш  Исматов  З  Ж  Холмирзайев  .-Тошкент  , «Ноширлик ёгдуси », 2015-60 б  .

             ISBN 978-9943-4562-3-5

 

KBK 28.5

         Халмуратов П.

Х 84 Ботаника (төмен дәрежели өсимликлер систематикаси) пәнинен әмелий жумыслар, / Нөкис «Билим»,2015,124 б.

         ISBN978-9943-4433-0-3

KBK 24.6

  Ф 32           Файзуллайев Н. И.,Мухамадийев Н. Қ.

         Коллоид кимё.-Тошкент «Сано-стандарт», 2016.384б

         ISBN 978-9943-4802-8-5

KBK63.3(0)31

        Кабиров А.

К 11   Қадимги шарқ тарихи,-Тошкент.: «Тафаккур»,2016,-363 б.

         ISBN 978-9943-24-124-4

КБК 74.202.4

        АбдуқодировА. А., Каримов Қ. М. Юлдошев И. А.

      A 16   Аниқ фанларни ўқитишда технологиясидан фойдаланиш услубиёти.-     Тошкент. «  Фан ва технология»,   2015,184 б.

       ISBN 978-9943-9983-71-7    

КБК 73

     Кучукбаев Ф. М.

К 88   Информационная безопасность школьников. Абдуазимова Д. Ф., Джураев Р. Х., Диванова М. С.,-Ташкент «Навруз»,2015,221стр.

         ISBN 9789-943-381-94-0         

КБК 66.3(5Ў)

Б   43       Баҳауддинов Ш.

              Саламат ана ҳәм бала-жәмийет гиреўи./Ташкент «Мовароуннаҳр»,         2016.-208б.

               ISBN 9789-943-12-381-6

 

КБК 66.3(5Ў)6

 Л 24  Соғлом она ва бола-буюк келажагимиз пойдевори, Тошкент.: «   ExtremumPress»,2016.-80б.

         ISBN 9789-943-4627-2-4

       12дана

       Адади 20000         Б.т.4,75

КБК   66.3(5Ў)

    Т 19        Тарихий хотира ва мустақиллик.-Тошкент.: «Фан ва технология», 2016, 80 б.

            ISBN 9789-943-11-315-2

          3 дана     А 200 нусха б  .т. 4,75

КБК

      Камалов Қ.

  Илимли елге нур жаўар. Нөкис, «Илим»,2010ж.92б.

  Тираж 300 Б.т 6   

КБК 63.3(2)63

 Ж 91                  Журбин Ю. А.

                 Воспоминания о Камалове К.К.-Москва.: «Белый Ветер», 2017.-138 с.

                    ISBN 978-5-905714-72-6

                 Тираж 500 п  .л.8,5

   КБК 74.00

    И-73   Интеллектуал ёшлар- Ватанимиз келажаги:Илмий ищлар тўплами/ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ЎзР Истеъдодли ёшларни қўллаб-қувватлаш   «Улуғбек» жамғармаси   ; Тузувчи ва нашр учун масъул проп. Н.А.Халалов.-Т.:   «Т   alim nashriyoti   »   , 2016.-256 б.

          ISBN 978-9943-40-81-8-0

          Адади 500 б  .т.17,5

КBK 84.(5O`)6

Ч 98   Ч  у  лпон.

          Кеча ва кундуз.  Роман. Биринчи китоб./   «   Аср ошган асарлар   »   туркуми //-Т.:   «   Шарқ   », 2016.-304   б.

            ISBN 978-9943-26-455-7

          Адади  10000

KBK 84(5O`)

                  Ҳ 71

          Ҳошимов Ө.

          И  кки ешик ораси: Роман. –Т.:   «     Шарқ     »,2016     .-624 б.

          ISBN 978-9943-26-45   2-6

          Aд  aди  10000 б  .т.30,19

КБК 84.(5Гр)

         Д-87

         Думбадзе Н.

          Адабият қонуни: Ҳикоя, қисса ва романлар/Русчадан Н.Комилов тарж.-Т.:   «   Sharq   », 2014.- 464 б.

          ISBN 978-9943-00-935-6

          Адади 10000       б.т. 24,0

ББК 84(АҚШ)

         Д 76

          Драйзер Т.

          Бахтиқаро Керри: Роман //Э. Носиров тарж.-Т.:   «   Sharq   », 2013.-512   б.

            ISBN 978-9943-00-936-3

          Адади 5000 б  .т.   25   ,72

KBK 84(7)

         Т 28     Твен М.

          Том Сойернинг бошидан кечирганлари: Қисса/  И  .Муслим тарж. –Т.:   «     Шарқ     »,2015.-     272   б.

          ISBN 978-9943-26-416-8

             Aд  aди  5000         б  .т  .12,0  

K   БК   84(4Герм)

          Г 42

            Гёте Йo   ҳанн Волфганг.

          Муҳ   аббатнома: романлар /Йоҳ   анн Волфганг Гёте,C   ўз боши муаллифи М.Али. Т.:  «Sharq»,2016. -512 б.

            ISBN 978-9943-26-427-4

            Адади 5000    б.т.25   ,71

KBK 84(4Fr)

          Д-95

          Дюма А.

          Уч мушкетёр: роман /А.Дюма;русчадан: Б. Бойқобилов,С.Турахонова тарж; - Т.:   «   Шарқ   »   , 2015.-800 б.

                  ISBN 978-9943-26-397-0

           Aд  aди  5000     б  .т  . 36,94

КБК   84(5Ў)1

          И 13

          Ибн Абу Али Сино.

          Мен анлаган дунё. –Т.:   «   Sharq   », 2015. 272   б.

            ISBN 978-9943-26-404-5

            Адади 3000      б.т. 8,36

KБК   84.(5Ў)

          Ҳ 71

          Ҳошимов Ў.

          Дафтар ҳошиясидаги битиклар./ Тўлдирилган ва қайта ишланган нашри.-Т.:   «   Sharq   »   , 2015.- 336  б.

          ISBN 978-9943-26-393-2

          Адади   10000      б.т. 11   ,5

КБК   84.(5   Ў)6

          С 28             Самандар Э.

          Қирон    ғилдираги: Тарихий роман. –Т.: «   Sharq   », 2016 224 б.

            ISBN 978-9943-26-541-7

           Адади 3000      б.т. 9   ,52

KBK   84(4  Фр     )

            В 47              Верн Ж.

          Сув остида саксон минг километр: роман / таржимон С.Караматов. –Т.:     «   Шарқ     »,     2014   .-512 б.

          ISBN 978-9943-26-057-3

          Aдaди 5000       б.т.25,8

KBK   84(4Fra)

           В 47      Верн Ж.

          Капитан Грант болалари. Роман./таржимон С. Муҳаммаджонов.-Т.:     «   Шарқ     »   ,2016. 640 б.

         Aд  aди  5000     б  .т  .35,0

КБК   66.3(5Ў)

         И 60

         Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун.-Т.:   «   Extremum-press   »   ,2017.96 б.

           ISBN 978-9943-4858-3-9

         Адади 30000    Б.т. 5   ,7

КБК   66.3(5Ў)             

          И 35

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини   «Хал   қ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили   »да амалга оширишга оид Давлат дастурини   ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола.-Т.:   «Ма   ънавият   », 2017.-244 б.

         ISBN   978-9943-04-327-5

         Адади 4200    б.т.25,4

    КБК   67.(5Ў)

           М 23

           Маматов Х.

Ҳуқуқшунослик.Ўқув қўлланма.-Т.:   «Адолат», 2016.-352 б.

ISBN 978-9943-4380-5-7

Адади 3000    Б.т. 19,75         

      КБК   24.2   ya     7

            И  79     И  скандаров     С.        Органик кимё назарий асослари: уқув қулланма: Биринчи қисм/С. Искандаров, Б.Содиқов.-толдирилган ва қайта ишланган 2-нашр.-Т.:   «Т  аъ  лим»,2012   .-712 б.

           ISBN 978-9943-4002-0-7

          Aдaди 1000     б.т. 41,78

КБК   24.2   ya   7

            И  79     И  скандаров С   .    Органик кимё назарий асослари: Уқув қулланма: Иккинчи қисм/С.Искандаров, Б.Содиқов.-толдирилган ва қайта ишланган 2-нашр.-Т.:   «Т  аъ  лим»,2012   .-   640  б.      

          ISBN 978-9943-4002-   1   -   4

          Aдaди 1000  б.т. 4   0,0

K   БК 74.202.5

         А 51        Алиқулова М.М.

         VIII-IX   синфларда таълим жара(нини ижтитоий педагогик такомиллаштириш     усуллари   : услубий қўлланма/М.М.Алиқулова, Н.Ҳ.Ҳакимов.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »,   2016.-108   б.

          Адади 330     Б.т.6,75

ББК 74.1

        О 64

   Организационно-содержательные основы инновационной деятельности дошкольных образовательныхучреждений   :научно-методическое пособие/Б.Р.Джураева и др.-Т.:  «Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им.Т.Н.Кары Ниязи»,2016-100 с.

          Тираж 430     П.л.6,25

КБК 74.262.6

         Н 79         Норбоев А.Ғ.

         Узликсиз география таълимининг сифат ва самарадорлигини ошириш технологияси.Монография:-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.-1   32б.

         Адади 300   Б.т.8,25

КБК 74.58

           Ў 98   Ўқувчиларда ҳамкорлик кўникмаларини шакллантириш жараёнини лойиҳалаштириш параметрлари ва дидактик лойҳалар/Р.Г. Сафарова ва бошқ.-Т.:   «  Ўзбекистон миллий энциклопедияси   »,Давлат илмий нашриёти.2016.-176 б.

           ISBN 978-9943-07-465-1

        Адади     800      Б.т.8   ,5

КБК   74.202.5

         Ў 98   Ўқувчиларда компетенцияларнинг шаклланганлигини ташхислаш ва коррекциялаш методикалари:Услубий қўлланма /Асадов Ю.М. ва бошқ. –Т.:   «Т.Н.  Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.-160   б.

            Адади    320     Б.т. 10

КБК   74.268.1

У 28     Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни   ўқитишни жадаллаштириш методикаси: монография/Ш.Т.Халилова ва бошқ.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.-1   40б.

КБК   74.202.4

         У 52

         Умумий ўрта таълим мактабларида модулли ўқитиш жараёнида қўлланиладиган педагогик технологияларни фанлар кесмида таснифлаш/ Р.Г.Сафарова ва бошқ.-Т.:   «  Ўзбекистон миллий энциклопедияси   »,Давлат илмий нашри   ёти.2016.-176 б.

           ISBN 978-9943-07-466-8

         Адади 600    Б.т. 7   ,0

КБК 84(4Фра)6

         М 75         Мориак Ф.

         Илонлар комида. Роман.-Т.:   «   Оfset-Print   »,МЧЖ, «   Nihol   » нашри   ёти,2017.-176 б.

           ISBN 978-9943-23-109-2

         Адади 1000       Б.т.5   ,5

КБК 84(4Фра)6

         К 49

           Клезио   ,   Ле Одель   .

         Мондо ва бошқа ҳикоялар.-Т.:   «   Nihol   »,2017.152 б.

           ISBN 978-9943-23-111-5

           Адади 1000        Б.т.9   ,5

КБК   74.200.52

          К 96

            Кучукбаев Ф.М.

          Ўқувчиларни   касб-ҳунарга йўналтириш жараёнида қўлланиладиган педагогик технологиялар: Методик қўлланма./Ф.М.Кучукбаев,Б.А.Акбаров,А.А.Турғунов.-Т.:  «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.-1  44 б.

          Адади 315     Б.т.   9,0

    ББК 74.102

    Р 30

           Рахматуллаев М.А.

         Мировые информационные ресурсы.Методическое пособие.-Т.: « Фан ва технология

»,2017. 196 с.

           ISBN 978-9943-11-402-9

         Тираж 1000       п.л.24 ,5

КБК 74.102

С 96   

          Сулайманов А.

          Тасвирий фаолият.Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари учун илмий-методик қўлланма/А.Сулайманова, Г.Амирова, Б.Джураева.-Т.:   «   ЎзПФИТИ   », 2016. 124 б.

         Адади 300     Б.т. 7,75

КБК 63.3(54)

        У 28

        Умумий у  рта талим мактабларида кимё фанини у  қитишни такомиллаштириш технологиялари. И.Ч. Исматов,Ҳ.Т.Омонов ва бошқ.Услубий қолланма.-Т.:   «   Янги нашр   »,2016.320   б.

        ISBN 978-9943-22-270-0               Aдaи 3200     б.т.20,0

ББК   73.8.74.04

           И 883

         Использование метода проектов в формировании культуротворческой среды в педагоическом коллективе. Научно-методическое пособие для педагогов   ипсихологов.В 2-х частях/ Р.Х.Джураев, М.Н.Цой, И.Н. Стыркас и др.-Т.: «Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им.Т.Н.Кары Ниязи»,2016.Часть 1.128 с.

         Тираж   100      П.л.   8,0

ББК   73.8.74.04

         И 883

              Использование метода проектов в формировании культуротворческой среды в педагоическом коллективе. Научно-методическое пособие для педагогов   ипсихологов.В 2-х частях/ Р.Х.Джураев, М.Н.Цой, И.Н. Стыркас и др.-Т.: «Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им.Т.Н.Кары Ниязи»,2016.Часть   2   .128 с.

         Тираж   100      П.л.   8,0     

КБК 30.2.74.04

           П 243

  Педагогик жамоада маданий-ижодий муҳитни шакллантиришда лойиҳалар методини қўллаш.Педагоглар ва психологлар учун илмий-методик қўлланма./Р.Х.Джураев,М.Н.Цой,И.Н.Стыркас ва бошқ.Икки қисм.1-қисм.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.140 б.

          Адади   100    Б.т.8   ,75

КБК 30.2.74.04

         П 243

   Педагогик жамоада маданий-ижодий муҳитни шакллантиришда лойиҳалар методини қўллаш.Педагоглар ва психологлар учун илмий-методик қўлланма./Р.Х.Джураев,М.Н.Цой,И.Н.Стыркас ва бошқ.Икки қисм.2-қисм.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб.пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   ,2016.152 б.

          Адади   100    Б.т.   9,5

КБК 84(4Ббр)5

         Д 50             Диккенс Чарльз.                

          Катта умидлар.Роман.-Т.:   «   Оfset- Print   »,МЧЖ,«   Nihol   »нашри   ёти, 2017. 176 б.        

        ISBN 978-9943-23-110-8

        Адади 1000         Б.т. 22,75

KBK 74.202.5

Д 22             Дарс интизомига салбий муносабатдаги у  қувчилар билан ишлаш    усуллари ва воситалари.Услубий қолланма /С.Т.Турғунов ва бошқ.-Т.:   «   Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти   »   , 2016. 108 б

КБК 74.268.51

         С 96               Сулайманов А.

Қўшимча материаллар воситасида тасвирий санъат таълими сифати ва самарадорлигини ошириш: методик қўлланма /А.Сулайманов,С.Сайдалиев,Х.Аляминов.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб. пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти   »   , 2016.136 б.

         Адади 300      Б.т.   8,3

КБК   74.202

          Т 12            Тайлаков У.Н.

             Электрон ахборот таълим мухитини яратиш технологиялари.Монография.-Т.: «  ЎзПФИТИ   »,2016. 152 б.

            Адади 300    Б.т.   9,5

КБК   74.56

                       Ё 83

Ёш илмий-педагогик ходимларнинг мәнавий-ахлоқий,педагогиc ва психологик дунёқарашини, сиёсий нуқтайи назари ва э  тиқодини мустаҳкамлашда илмий-педагогик,у  қув-методик наширларнинг у рни ва тезкорлиги.Услубий қу  лланма./ С. Махмудов ва бошқалар.-Т.: .:   «   Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти   »   , 2016. 1 60 б .

         Адади 300     Б.т.   9,5

KBK   74.202.5

Ў   98

Ўқувчиларда дарсга ижобий муносабатни шакллантиришга конструктив тасир етиш технологиялари:монография./Н.И.Тайлақов ва бошқ.-Т.:   «   Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти   »   , 2016. 1   20   б.

          Б.т.7,5

КБК 74.200.51

         Т 38

Телекоммуникатив тизимнинг глобаллашуви шароитида мактаб ўқувчиларининегатив контентдан ҳимоялаш технологиялари:ўқув машғулотлари тўплами /Ф.М.Кучукбаев ва бошқ.-Т.:   «Т.Н.   Қори Ниёзий номидаги Ўзб. пед. фанлари илмий тадқиқ   о   т институти  »   , 2016.160 б.

          Б.т.     10

КБК 63.3(0)я73

        Э 74

        Эргашев Ш.

     Жаҳон тарихи: (Янги давр.1-қ.XVI-XVIII асрлар):ўқув қўлланма(иккинчи нашри)/Ш.Эргашев,муҳаррир И.Ахмедов;Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.-Т.:   «   O`zbekiston  »,2016.528 б.

           ISBN 978-9943-28-170-7

         Адади 3000        Б.т.32,72

КБК 63.3(0)я73

        Э 74

        Эргашев Ш.

   Жаҳон тарихи: (Янги давр.II-қ.1800-1918 йиллар):ўқув қўлланма(иккинчи нашри)/Ш.Эргашев,муҳаррир И.Ахмедов;Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.-Т.:   «   O`zbekiston   », 2015. 568 б.

           ISBN 978-9943-28-068   -7

         Адади 2000          Б.т.35   ,2   2

К   B   К 63.3(5   Ў)

                     Э   74    

         Ергашйев Қ.         

         Ўзбекистон тарихи: яқув қулланма/Қ.Ергашйев.-Т.:   «   Ғафур Ғулом   »,     2015. 680   Б.

            ISBN 978-9943-03-620-8       Б.т.48,4

КБК 84(4Фра)

         Г 99

           Гюго Виктор.

         Клод   Гё; Ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисида;Шоҳона ишрат;Ҳикматлар/Сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир профессор А.Х.Саидов.-Т.:   «Янги аср авлоди»,2016. 248 б.

           ISBN 978-9943-27-236-1

         Адади 5000      Б.т. 13,02

КБК 84.49(Ингл)

         К 81

           Кристи Агата

         Ўнта негр боласи: роман/Рус тилидан Ҳ.Тешабаев таржимаси.-Т.:   «Янги аср авлоди», 2016. 224 б.

           ISBN 978-9943-27-189-0

        Адади 5000           Б.т. 11,76

КБК 84(7)

Г 34              Генри  У  .

         У  шбилармон кишилар: ҳикоялар.-Т.:   «     Янги аср аблоди     », 2017. 256 б.

        ISBN 978-9943-27-563-8

        Aд  aди  12000   б  .т  .13,44

КБК 84(5Ў)7

                    О 14

           Обиджон Анвар

       Мешполвон жангга отланди.Қисса /Т.:   «   Янги аср авлоди   », 2016. 216   б.

       ISBN 978-9943-27-097-8

       Aд  aди     5000   б  .т  .

KBK 84(7)

        Л   75

        Лондон Жек     . Мартин иден. Русчадан Қодир Мирмуҳамедов таржимаси.-Т.:   «     Янги аср авлоди    », 2016.608   б

        ISBN 978-9943-27-717-5

        Aдaди 5000    б.т. 31,92

КБК   84.4

         К 67

           Артур Конан Дойл.

         Шерлок Холмс ва доктор Уотсоннинг саргузаштлари./Ҳикоялар ва қиссалар.-Т.: .:   «Янги аср авлоди», 201   4. 532   б.

           ISBN 978-9943-27-255-2

         Адади    5000      Б.т.27   ,93

KBK 84(4Fin)

           Л 22                  Латни Мартти.

         Зураки муттаҳам ёки туртинчи умуртқа:роман. Русчадан Сами Абдуқаҳҳор таржимаси.-Т.:     «Янги аср авлоди     », 2016. 384   б.

        ISBN 978-9943-27-749-6

        Aд  aди  5000   б  .т  .    40,32   

KBK 84(7AQSh)

         Х 40

            Хемингуей Ернест.

         Чол ва   денгиз:қисса.Алвидо,қурол.Роман. Ернест Хемингуей/Русчадан Иброҳим Ғафуров таржимаси.-Т.:   «   Янги аср авлоди   »,   2017.   448 б.

         ISBN   978-9943-27-718-2

         A  д  a  ди     12000      б  .т  .   23,31

KBK 84(5     Ў)

Н 14

           Навоий Алишер.

        Хамса/Алишер Навоий.Қисқартириб нашрга тайёрловчи А.Ҳожиаҳмедов; масул муҳаррир В.Раҳманов.-Т.: .:   «   Янги аср авлоди   »,   2017. 496 б.

         ISBN   978-9943-27-356-6

         Aдади  10000     б  .т  . 26,04         

KBK 81.2Ingl-4

         B 98

         Butayev B.

         English-uzbek,uzbek-english dictionary:80000 words and expressions-Inglicha-o`zbekcha,o`zbekcha-inglizcha lug`at:8000 so`z va ibora/Sh.Butayev.-T.:     «     O`qituvchi     »,  NMIU,2015.   880 b.

         ISBN 978-9943-02-841-8

         Adadi 3000    B.t.    92,4

KBK 84(7Mek)

        М 26

        Маркес Г.Г.

       Ошкора қотиллик қиссаси./Нурали Қобул, Анвар Жу  рабойев, Тоҳир Қаҳҳор таржималар.-Т.: «Янги аср авлоди»,2016. 640 б.

          ISBN 978-9943-27-536-2

       Aд  aди  5000     б  .т  .33,6

КБК   84(4Исп)

         С 46

          Сааведра Мигель де Сервантес.

        Дон Кихот: саргузашт роман./Русчадан Сотиболди Йўлдошев таржимаси.-Т.:   «Янги аср авлоди

»,2016. 640 б  .

         ISBN 978-9943-27-695-6

       Адади 3000   Б.т. 67,2

КБК 84(4Фр)

        С 88

        Стендаль

        Қизил ва қора./Роман.Русчадан Ҳасан Тўрабеков таржимаси.-Т.:   «Янги аср авлоди», 201  6.   788   б   .

          ISBN 978-9943-08-902-0

        Адади 3000    Б.т. 41,37

КБК 84(4Нем)

        Г 42

        Гёте,Й   оҳанн Вольфганг.

      Фауст: трагедия./таржимон Э.Воҳидов.-Т.:   «Янги аср авлоди»,201   5.536   б   .

        ISBN 978-9943-27-312-2

         Адади 5000    Б.т. 28,14

КБК   84   (   4Фр   )

        М 74  

         Мопассан Ги де.

       Азизим: роман./Таржимон Иброҳим Ғафуров.Тўртинчи нашри.-Т.:   «Янги аср авлоди»,201  6.464 б.

         ISBN 978-9943-27-723-6

        Адади 5000    Б.т.48,72

ББК 84(7)

        О 36

       О.   Генри.

       Рассказы.-Т.: «Узбекистан»,2016. 248 с.

         ISBN 978-9943-28-636-8

       Тираж 2000 П.л. 13,02

КБК 66.3(   5   Ў   )

И 60                Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун. -Т   ошкент   .:   «   Extremum-press   »,   2017  йил. 96 б

ISBN   978-9943-4858-3-9

       Адади 30000.

         Б.т.5   ,7

КБК 84   (5   Ў  )6

C   28                  Самандар Э.

              Қирон ғилдираги: Тарихий роман. –Тошкент:   «   Sharq   »,     2016   йил. 224 б. ISBN 978-9943-26-541-7

КBK 74.56

Ё-83          Ёш илмий-педагогик ходимлар маънавий-ахлоқий, педагогик ва психологик дунёқарашини, сиёсий нуқтайи назари ва этиқодини мустаҳкамлашда илмий-педагогик,оқув-методик нашрларнинг урни ва тезкорлиги./Махмудов С.Умаралийева М.Каримова Г.Тайлақова Ш./-Тошкент:   «  Т.Н.Қори Ниёзий номли Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институте  », 2016.-   160 б.Адади 300 Б.т. 9,5 .

                                                                                               

    KBK 74.263       

  М 55               Меҳнат таъ  лими. 5-синф./Қойсинов О.А.Тоҳиров О’.О.Маматов Д.Н.Ариҳова Д.Ф./Ўқитувчилар учун методик қулланма.-Тошкент:   «   Пойтахт-принт   », 2016   .-176 б.

               Адади 300

 

  KBK 74.263       

  М 55               Меҳнат таъ  лими. 6-синф./Қуйсинов О.А.Тоҳиров Ў.О.Маматов Д.Н.Ариҳова Д.Ф./Ўқитувчилар учун методик қ  ў  лланма.-Тошкент:   «   Пойтахт-принт   », 2016   .-191 б.

              Адади 300

 

  KBK 74.263       

  М 55            Меҳнат таъ  лими. 7-синф./Қўйсинов О.А.Тоҳиров Ў.О.Маматов Д.Н.Ариҳова Д.Ф./Ўқитувчилар учун методик қо’лланма.-Тошкент:   «   Пойтахт-принт   », 2016   .-191 б. Адади 300

 

КБК 74.202.4        

    У 52                  Умумий ўрта таълим мактабларида модулли ўқитиш жараёнида қўлланиладиган педагогик технологияларни фанлар кесимида таснифлаш./Сафарова Р.Г. Юсупова Ф.И. Сулайманова Г.Т. Караханова О.Ю. Жумаева Ф.С./-Тошкент:   «  Ўзбекистон миллий энциклопедияси   »,2016.-176 б.

            ISBN 978-9943-07-466-8

            Адади 600      Б.т. 7   ,0

ББК 84(2Рус)  1

         П 91

         Пастернак Б.

         Доктор Живаго.Роман: Б.Л. Пастернак-Т.:   «Узбекистан»,2016.-576 с.

          ISDN 978-9943-28-464-7

          Тираж 2000      П.л.   30,24

ББК 84  (2Рус)1

         Т 87

         Тургенев И.С.

         Романы.И.С.Тургенев-Т.: «Узбекистон»,2016. 488 с.

           ISBN 978-9943-28-500-2

         Тираж 2000     П.л.25,62

ББК 84(2Рус)1

        П 91

           Пушкин А.С.

        Избранное.А.С.Пушкин.-Т.:   «Узбекистан»,2015.312 с.

           ISBN 978-9943-28-445-6

        Тираж   2000   П.л.10,08

ББК 84(Рус)1

        П 91

        Пушкин А.С.

       Евгений Онегин.-Т.: ИПТД «Узбекистан»,2015.192 с.

       ISBN 978-9943-28-401-2

     Тираж 2000 П,л. 10,08

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим