e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

ИНСТИТУТ ИЛМИЙ КЕНГАШИ

1 .Олий таълим туғрисидаги  қонунга   мувофиқ, олий  укув  юртининг фаолиятига тегишли  асосий масалаларни куриб чиқишни институт ректори  раислигида институт  кенгаши  ташкил    етилади.
2 .Институт кенгашининг асосий вазифаси -олий уқув юрти жамоаси сай -ҳаракатларини ва қуйидаги масалаларни бажаришга қаратилган фаолиятни бирлаштириш ҳисобланади :Кадрлар    тайёрлаш миллийдастурини амалга ошириш ,замонавий педагогик технология ва компютерлаштириш асосида юқори сифатли бакалавр ва магистрлар тайёрлашни таъминлаш ,илмий тадқиқотларни янада ривожлантириш ,ёшларда ватанпарварлик ,фуқаролик ,уз Ватани билан фахрланиш ,маънавий -маърифий ва маданий хусусиятларни шакллантириш .
Институт кенгаши таркибига қуйидагилар киради : ректор (раис ), проректорлар , факультет деканлари , институт таркибига кирувчи мустақил ташкилот ва тармоқлар директорлари , кафедра мудирлари , шунингдек , институт талабалари ва ходимлари касаба уюшмаларининг вакиллари .Институт кенгашининг бошқа аъзолари факультетнинг умумий мажлисида яширин овоз бериш йули билан сайланадилар . Профессор-уқитувчилар таркибидан институт кенгашига сайланувчи аъзоларининг сони ректор буйруғи билан белгиланади. Институт кенгаши таркибига институтнинг муайян йуналиш муаммолари буйича ишловчи, йирик олим ва мутахассислар, шунингдек, давлатлараро ва бевосита алоқалари булган хорижий уқув юртларининг вакиллари киритилиши мумкин. ваколат муддати – 5 йил.
3 .Институт кенгаши таркиби институт ректорининг буйруғи билан тасдиқланади. Ҳар уқув йилининг бошида, ҳар хил сабабларга кура Институт кенгаш таркибидан чиққанлар урнига, янги аъзолар сайланади ёки Қонун буйича киритилади.
4. Институтнинг Кенгаши:
4.1. Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурига мувофиқ давлат таълим стандартлари, уқув режалари ва дастурларининг қатий бажарилишини куриб чиқиш;
4.2. Хорижий мамлакатлар олий уқув юртлари билан бирлашган институт кенгашларни ташкил етишнинг мақсадга мувофиқлигини белгилайди;
4.3. Факультетларнинг уқув, илмий-тадқиқот ва маънавий-маърифий ишлари туғрисидаги ҳисоботларни, шунингдек лицейлар, институт қошидаги институт жамиятларнинг фаолияти
туғрисидаги ҳисоботларни ешитиб боради, қабул натижалари туғрисида қабул комиссиясининг, битирувчи мутахассисларга булган еҳтиёжи, буюртмалар билан алоқалар туғрисида
маркетинг хизматининг ҳисоботини ешитади;
4.4. Талабаларнинг йирик малакавий амалиётига якун ясайди ва уларни яхшилаш буйича тавсиялар беради;
4.5. Илмий-тадқиқот, маънавий-марифий ишларнинг режаларини профессор-уқитувчилар таркибининг малака ошириш масалаларини муҳокама етади;
4.6. Хорижий мамлакатларнинг олий уқув юртлари билан алоқаларни урнатиш буйича қарорлар қабул қилади;
4.7. Факультет ва кафедраларни очиш, бекитиш, узгартиришга боғлиқ булган масалалар буйича қарор қабул қилади;
4.8. Маркетинг хизматлари таклифларини ҳисобга олган ҳолда янги таълим йуналишларини (мутахассисликларни) очиш туғрисида таклиф киритади;
4.9. Дарслик, уқув қулланма ва илмий, уқув-услубий адабиётларни тайёрлаш ва нашр етиш масалаларини куриб чиқади;
4.10. «Олий у қув юртлари пе дагогик ходимларини ишга қабул қилиш тартиби ту ғрисида»ги қонунга мувофиқ профе ссор-у қитувчилар лавозимларини егаллаш учун танловлар у тказади;
4.11. Профессор, доце нт илмий унвонини олишга интилаётган изланувчиларнинг хужжатларини кў риб чиқади ва бе лгиланган тартибда илмий унвонга тасдиқлашга тақдим етади;
Докторантура ва олий таълимдан кейинги бошқа шаклларга номзодни тавсия етади;
4.12. Аълочи-талабалар сафидан ва профессор-уқитувчилар таркибидан номзодларни «Истедод» жамғармалари орқали хорижий олий уқув юртларига стажировкага тавсия етади;
4.13. Таълим хизматлари билан шуғулланувчи кичик корхоналар, фирма ва курслар фаолияти ҳақида раҳбарларнинг ҳисоботларини ешитади. Институтнинг битирувчилари сафидан номзодларни доктарантурага қабул қилишга тавсия етади, шунингдек, институт факультетларга булинмаган ёки факультетда кенгаш ташкил етилмаган ҳолларда, доктарантларнинг
 шахсий режаларини ва номзодлик диссертасияси мавзуларини тасдиқлайди;
4.14. Институтнинг алочи-талабалари сафидан номзодларни номдор стипендияларни олишга тавсия етади;
4.15. Факуль те т де канларининг факуль те тни тамомлаганлар ва магистратурани битирганлар билан алоқалари ту ғрисида ҳисоботларини ешитади, кадрлар тайёрлашни янада яхшилаш бу йича тадбирларни ишлаб чиқади;
4.16. «Соғлом авлод учун» жамғармаси билан ҳамкорликда талабаларнинг жисмоний тарбияси ва уларнинг соғлиқларини янада яхшилаш бу йича тадбирлар ишлаб чиқади;
4.17. Институт талабалари ва ходимларининг техника хавфсизлиги ва меҳнат муҳофазасини такомиллаштириш буйича тадбирларини белгилайди;
4.18. Институт ривожланишининг жорий (йиллик) истиқболли режаларини тасдиқлайди ва молиявий – хужалик фаолияти натижаларини ешитади;
4.20. Олий маълумотли мутахассисларнинг малака ошириш режаларининг лойиҳаларини муҳокама етади, институтнинг малака ошириш тармоқлари раҳбарларининг ҳисоботини ешитади;
5 .И нститут Ке нгаши  ў з ишини ҳар ў қув йили учун ишлаб чиқиладиган ре жага мувофиқ амалга оширади. Институт кенгаш режаси Институт кенгаши томонидан куриб чиқилгандан сунг институт ректори томонидан тасдиқланади.
6.Ўқув ва Институт ишларнинг барча масалалари буйича Институт кенгашининг қарорлари очиқ овоз бериш тартибида купчиликнинг овози билан қабул қилинади. профессор-уқитувчилар таркиби лавозимларини егаллашга утказиладиган танловлар, профессор ва доцент илмий унвонларини беришга тақдимномалар еса ёпиқ овоз бериш йули билан белгиланган тартибда қабул қилинади.
7 .Институт кенгаши қарорлари, институт ректори тасдиқлаганидан сунг, кучга киради.
8 .Институт кенгашининг мажлиси баённома билан расмийлаштирилади. Баённомалар институт Кенгашининг раиси ва институт Кенгаши котиби томонидан имзоланади.
Узбекистон Республикаси Президентининг Фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси Қарорлари, Халқ таълими ва Олий ва урта махсус талим вазирлиги Ҳайати Қарорлари ҳамда буйруқлари асосида иш режасига ўзгартиришлар киритилади.

Институт кенгаши раиси, институт ректори, ф.ф.д., профессор Қ. Оразимбетов

Институт кенгаши котиби З. Қудайбергенова 

 
                                                                      ИНСТИТУТ КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ

1

Оразымбетов Қуўанышбай Келимбетович

Филология фанлари доктори, профессор

Кенгаш раиси, ректор

2

Қодиров Қувондиқ Айитбаевич

Филология фанлари номзоди , доцент

Маънавий- марифий ишлар бўйича проректор.

3

Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович

Техника фанлари номзоди, доцент

Ўқув ишлари бўйича проректор

4

Жалелов Моятдин Асанович

Физика-математика фанлари номзоди

Илмий ишлар проректори

5

Ибадуллаев Рашид Қурбанбаевич

-

Молия ва иқтисодий ишлар проректори

6

Диланов Бекмурза Гулимбетович

Филология фанлари номзоди

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор

7

Aйымбетов Maқсет Қаллиевич

Филология фанлари доктори

Қорақалпоқ тили кафедраси мудири

8

Абдиев Азамат Турганбаевич

Филология фанлари номзоди

Филология факультети декани

9

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна

Тарих фанлари доктори, доцент

Ижтимоий фанлар кафедраси мудири

10

Алламбергенов Кеңесбай

Филология фанлари доктори, профессор

Қорақалпоқ абадиёти кафедраси мудири

11

Алламбергенова Мухаббат Ҳасанбаевна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Магистратура бўлими бошлиғи

12

Алланазаров Жуманияз Пирниязович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

Математика-информатика факультети декани

13

Асамаддинов Эргаш Алламбергенович

Фалсафа фанлари номзоди

Тарих-география факультети декани

14

Базарбаев Жуманазар

Фалсафа фанлари доктори, академик

Миллий истиқлол ғояси: ҳуқуқ ва маънавият асослари кафедраси профессори

15

Бекмуратов Бахтияр Бийсенбаевич

-

Ёшлар иттифоки етакчиси

16

Бекниязов Қонысбай Исакович

Филология фанлари номзоди

Маҳсус сиртқи бўлим бошлиғи

17

Гулимбетов Караматдин Низаматдинович

-

Институт касаба уюшмаси раиси

18

Дилманов Юльюша Урокбаевич

Филология фанлари номзоди, доцент

Чет тиллари факультети декани

19

Ережепов Атабай Жумабаевич

-

Институт «Футбол-спорт клуби» менеджери

20

Ешмуратов Рохат Артықбаевич

Биология фанлари номзоди

Ўқув-методик бошқарма бошлиғи

21

Сейтжанова Улбосын Кудайбергеновна

Филология фанлари номзоди , доцент

Мактабгача ва бошланғич таълим таълим факультети декани

22

Ибрагимова Лиза Авезовна

-

Хотин-қизлар кенгаши раиси

23

Камалов Амангелди Базарбаевич

Физика-математика фанлари доктори, доцент

Физика ўқитиш методикаси кафедраси мудири

24

Қалхоразов Қутлымурат Утепбергенович

-

НДПИ қошидаги 1 сонли академ лицей директори

25

Қощанов Қутлымурат Моятдинович

Филология фанлари номзоди

Нашриёт-тахрир бўлими бошлиғи

26

Қурамбаев Каримбай

Филология фанлари доктори, профессор

Ўзбек адабиёти кафедраси мудири

27

Нурабуллаев Бахамдулла Хожамбетович

-

Институт қошидаги Малака ошириш маркази директори

28

Нуржанова Райхан Уразбаевна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Педагогика кафедраси мудири

29

Оразымбетов Амир Кайыпбекович

Филология фанлари номзоди , доцент

Қозоқ тили ва адабиёти кафедраси мудири

30

Пазылов Арзы Кенжебаевич

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Институт «Кураторлар кенгаши» бошлиғи

31

Пренов Барлықбай Барақбаевич

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

Математика ўқитиш методикаси кафедраси мудири

32

Рзаева Роза Камаловна

доцент

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

33

Сапаров Абдирахман Данабаевич

Биология фанлари номзоди, доцент

Табиий фанлар факультети декани

34

Сапаров Шынғыс Бахиевич

Психология фанлари номзоди, доцент

Педагогика ва психология факультети декани

35

Тажиева Алия Утебаевна

Филология фанлари номзоди , доцент

Факультетлараро чет тиллари кафедраси мудири

36

Утебаев Тажибай Тилеумуратович

Педагогика фанлари доктори

Умумий педагогика ва психология кафедраси мудири

37

Утепбергенов Амангелди Қутлымуратович

Биология фанлари номзоди

Жисмоний тарбия факультети декани

38

Хамидов Ҳусниддин

Филология фанлари доктори, академик

-

39

Юлдашева Шахло Шукурулаевна

Филология фанлари номзоди

Ўзбек тили кафедраси мудири

Ушбу сахифага маълумотларга жавобгар Илмий Кенгаш котиби Зернегул Кудайбергенова

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим