Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проекты

«Қуўнақлар ҳәм зийреклер»

  Бир күлген бир мәйек жеген менен барабар,-дейди халқымыз. КВН шилердиң институт мәресимлердеги шығыўларындағы ушырмай гәплери, комик ҳәрекетлери, жеңил ҳәм ашшы күлкиге бай сахналық көринислери ҳәр бир қатнасықшының езиүинде күлки пайда етиўи тәбийий ҳал.   

  Усындай күлки усталарының институт көлеминдеги «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўы болып өтти. Таңлаўды институттың руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша проректоры Қ.Қодиров кирис сөз бенен ашты. Таңлаўға институттың барлық факультетлеринен қатнасқан күлки усталары 4 шәрт бойынша беллести. Бул беллесиўлерде қатнасқан командалар, өзлериниң бар билимин, жигерин ҳәм зийреклигин таңлаў шәртлеринде аса шеберлик пенен көрсетип ҳәм айрықша командалар таңлаўдың сыйлы орынларын жеңип алыўға мияссар болды. Таңлаў жеңимпазлары болып, биринши орынды Тарийх-география факультетиниң «Ўа-ҳа-ҳа» командасы, екинши орынды Филология факультетиниң «Шапалақ» командасы, ҳәм үшинши орынды Шет тиллери факультетиниң «Лидер» командасы жеңип алды. Таңлаў барысында, өзлериниң айрықша қәбилетлери ҳәм зийреклиги менен көзге түскен, Дене мәденияты факультетиниң студенти Гүлайым Жумабаева «Шоққыз» номинациясына ал Химия-биология факультетиниң студенти Шухрат Заримбетов «Шоқжигит» номинацияларын алыўға ылайық деп табылды. Таңлаў мазмуны, миллий үрп-әдетлеримизге сай ҳәм жасларымыздың келешек маманлықларын жетик ийелеўде бағдар болатуғын шәртлерден ибарат болды.

 

Шет тиллери факультетиниң -2-курс студенти Гүлжамал Мақсетова.


Стратегия действий

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш