e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Законодательная база

Международные проекты

ҒƏРЕЗСИЗЛИК – УЛЛЫ ҲАМ БИЙБАҲА ИНАМ

Өзбекстан Республикасы ғəрезсизлигиниң 26 жыллығы алдынан

 

Усы күнлери халықымыз ҳəммемиз ушын ең қəдирли ҳəм муқаддес есапланған Ғəрезсизлик байрамын биргеликте көтериңки руўҳта ҳəм салтанатлы өткериўге қызғын таярлық көрмекте.

Мəмлекетимиз Президентиниң ғəрезсизлигимиздиң жигирма алты жыллық байрамына таярлық көриў ҳəм оны өткериў ҳаққындағы Қарарының жəрияланыўы ҳалқымыз қəлбине өзгеше бир қуўаныш, мақтаныш ҳəм жигерлилик сезимлерин пайда етти. Қарарда «…Халықымыздың тийкарғы-арзыў-үмитлери жүзеге шыққан тарихий сəне», деб белгиленген.

Бурынғы аўқамлық дəўир дағдарысқа жүз тутып, оғада қарама-қарсылықлы ҳəм нəтийжелери гүманлы процесс пайда болып турған бир ўақытларда Мəмлекетимиздиң Биринши Президенти И.Каримов тəрепинен халықымыздың əсирлер бойы əрманы болған Ғəрезсизлик идеясы алып шығылды ҳəм Ғəрезсиз Мəмлекетлердиң Дослық аўқамына ағза мəмлекетлер арасында биринши болып Өзбекстан ғəрезсиз республика, деб пүткил жəҳəнге жəрияланды.

Мине, халықымыз 1-сентябрьди 26 жылдан берли, ең уллы, ең əзийз байрам – Ғəрезсизлик байрамы сыпатында үлкен қуўаныш ҳəм шадлық пенен, айрықша бас идея тийкарында нышанлап келмекте. Бас идея халқымызды жəнеде бириктирип, жеке мақсетке қарай қəдем атыўға басламақта. Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң усынысы бойынша, бул жылғы Ғəрезсизликтиң 26 жыллығын «Пидайың болғаймыз сениң, Өзбекстан!» деген бас идея тийкарында шөлкемлестириў ҳəм өткериў усыныс етилди.

Ҳақыйқаттан да, Аллаҳ-тааланың нəзери түскен бундай теберик диярда туўылыў, уллы бабаларымыздың өлмес мийраслары менен азықланған халықтың перзенти болыў, тек бахыт ғана емес, ал мақтаныш-та болады.

Ғəрезсизлик себепли дүнья картасында өзиниң ҳақыйқый мəмлекетлик белгилерине ийе болған Өзбекстан атамасындағы Ғəрезсиз мəмлекет пайда болды. Бүгин мəмлекетимиз тарийх ушын оғада қысқа ғана 26 жасқа толған болыўына қарамай, өткен дəўир даўамында социаллық турмыстың бəрше тараўларында өзгерислер, жаңаланыўлар, дөретиўшилик ислери əмелге асырылды. Əсиресе, халықымиздың еркинлик идеялары менен суўғарылған жаңа дүньятаныўлар, ой-саналар өзгерди, халықтың мəмлекетимизге болған исеними артты ҳəм миллий мəнаўиятымыз тикленди.

Мəмлекетимиз басшысының 2017-жыл 27-июндағы «Өзбекстан Республикасы мəмлекет ғəрезсизлигиниң жигирма алты жыллық байрамына таярлық көриў ҳəм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарында Ғəрезсизлигимиз уллы ҳəм баҳасыз инам деб қəдриленип атыр. Ғəрезсизликтиң миллий раўажланыўымызға, бүгинги ҳəм келешектеги əўладлар тəғдири жəне келешеги ушын теңсиз əҳмийети жыллар өткен сайын еледе артып баратырғаны, мəмлекет ғəрезсизлиги халықымыздың миллий мəплерин, тыныш ҳəм пəраўан турмысын тəмийнлеўдиң, мəмлекетимиздиң халықаралық көлемдеги абройын жетилистириўдиң беккем тырнағы болып киятырғанына айрықша итибар қаратылған.

Муҳтарам Президентимиз тəрепинен бул жылғы ғəрезсизлик байрамына таярлық көриў ҳəм нышанлаўда «Уллы келешегимизди мəрт ҳəм зəбердес халықымыз бенен бирге қурамыз» деген принципке сүйениў ҳəм əмел етиў усыныс етилди. Жүдə үлкен мазмунды өзинде жəмлеген бул идея халықымыздың мəрт ҳəм зəбердеслиги, келешекти жарқын көз алдына келтире алыўы менен тиккелей байланыслы.

Айтыўымыз тийис, тиккелей Муҳтарам Президентимиз басшылығында 1 млн 800 мыңнан зыят халқы жасап атырған көп миллетли Қарақалпақ диярында да социаллық турмыстың барлық салаларында көзди қуўандыратуғын, мисли көрилмеген жаңалықлар, өзгерислер ҳəм жаратыўшылық ислери əмелге асырылмақта. Гөззалл Нөкис қаласы екинши Ташкент атамасын алмақта. Мине усы ғəрезсизлик себепли Қарақалпақстан тек ғана Орайлық Азиядағы емес, ал дүньяда химия санаатының таяныш дəреклеринен бирине айланды . Дүньяға белгили болған жылына 200 мың тонна кальцийлестирилген сода өндирип шығарып атырған “Қоңырат сода заводы” унитар кəрханасы яки Өзбекстан ҳəм Қубла Корея менен биргеликте ислесиўдиң жоқары үлгиси болған Үстирт газ-химия (улыўма баҳасы 4 млрд АҚШ долларынан артық болған) комплекслери халықымызды жəҳəнге танытты.

Сондай-ақ, Муҳтарам Президентимиздиң усы жылдың 21-21-январь күнлери Қарақалпақстанның түрли районларында болып, жергиликли аўҳал менен жəнеде жақыннан танысыўы нəтийжесинде бир қанша ири завод-фабрикалар, кəрханалар, социаллық тараў объектлерин қурыў ҳəм усы тийкарда халықты жумыс пенен тəмийнлеў жəне шет мəмлекетлерге инвистицияны жолға қойыўға қаратылған Бағдарлама қабылланды.

Муҳтарам Президентимиздиң Қарақалпақстанға келиўин пүткил халықымыз «қəдемлери қутлы келди!», деп қуўаныш пенен тилге алыспақта. Себеби, дерлик, 40 жылдан берли халықымызды қыйнап киятырған Арал машқаласы ҳəм оның трагедиялы зыянлары саплпастырыла баслады. Мине усындай саўаплы ислердиң логикалық даўамы сыпатында Қарақалпақстандағы ең узақ регион - Мойнақ районы халқы ушын оғада қысқа мүддетте 110 км суў турбалары тартылып таза ишимлик суўдың барыўы халықымыз өмиринде умытылмас тарийхый ўақыя болды.

Сондай-ақ, Муҳтарам Президентимиздиң үстимиздеги жылдың 20-апрель күни «Жоқары билимлендириў системасын еледе раўажландырыўдың ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2909-санлы қарары тийкарында Қарақалпақстандағы 83 жыллық тарийхқа ийе болған Əжинияз атындағы Нөкис мəмлекетлик педагогикалық институтының 2017-2021-жылларға мөлшерленген инвистиция Бағдарламасына кириўи тек ғана жəмəəтимизди емес, ал пүткил халқымызды қуўанышқа бөледи. Бүгинги күнде Нөкис қаласының қақ ортасында ҳəр тəреплеме дəўир талабына жуўап беретуғын, замагөй типтеги «Институт қалашасы»н жаратыўға қаратылған жумыслар басланды.

Белгилеп өтиўимиз керек, 16 бəнтти өз ишине алған бул Қарардың ҳəр бир бəнти жоқары билимлендириў системасын келеси бес жыл даўамында комплексли раўажландырыўға қаратылған ҳəм бирин-бири толықтыратуғын қурамалы ҳүжжет сыпатында, институттың материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳəм модернизациялаў, заманагөй оқыў-илимий лабораториялар, хабар-коммуникация технологиялық қураллары менен үскенелеў, профессор-оқытыўшылар ҳəм педагог кадрлардың маманлығын асырыў, стажировкадан өтиў, магистратура ҳəм докторантураға қабыллаў ушын шет еллердиң танылған жоқары билимлендириў мəкемелерине жибериў бойынша комплексли ис-илажлардың 2017-2021-жылларға мөлшерленген, басқышпа-басқыш конкрет параметр ҳəм көрсеткишлерин өз ишине алған мəнзилли раўажландырыў Бағдарламасына киритилгенлиги билимлендириўдиң раўажланыўындағы тарийхый түпкиликли бурылыс болды.

Күни кеше институтымиздың Ииглиз тили кафедрасы оқытыўшысы Наргиза Бабаниязованың Россия Федерациясының Москва мəмлекетлик педагогикалық институтына болған бир ҳəптелик сапары бул пикиримиздиң дəлийли болады. Ол жерде тийисли жуўапкер хызметкерлер менен сентябрь айынан институтимиздан барыўы жобаластырылып атырған педагог хызметкерлеримиздиң искерликлерин муўапықластырыўға қаратылған ҳүжжетлерди рəсмийлестирип қайтыўы, бул бағдарда əмелге асырылыўы күтилип турған жумыслардың ең тийкарғыларынан бири саналады.

Бир сөз бенен айтқанда, ғəрезсизлик шарапаты менен ғана диярымыздың барлық орынларында мине усындай уллы ҳəм тарийхый өзгерислер жүз бермекте. Ең тийкарғысы, бүгинги пуқараларымыздың ой-сезими, санасы əтирапымызда жүз берип атырған ўақыя-ҳəдийселерди дурыс анализлеп талқылаўы, бағдарды дурыс белгилеў көнликпесиниң қəлиплескенлиги қуўандырарлы жағдай екенлиги анық. Көз-қарасларда анық эволюцион өзгеристиң жүз бергенлигин ғəрезсизликтиң жемиси, деп баҳаласақ ҳеш алжаспаймыз. Халықымыз өз ҳақ-ҳуқықларын талап етиў, əдалатсызлыққа келисимсиз болыўға үйренбекте. Бул ҳалат халқымыздың социаллық белсендилиги, ҳуқықый саўатлылығы, исеними беккемленип баратырғанынан дəлийлдур.

Өзбекстанда мəнаўий жетилисиўдиң қайта ояныў дəўири

Ғəрезсизликтиң дəстлепки жылларынан баслап-ақ, билимлендириў, тəрбия, мəнаўият ҳəм ағартыўшылық сияқлы муқаддес түсиниклер халықымыз санасына терең сиңдириле басланды. Бүгинги күнге келип болса, бул түсиниклер тек ғана улуғланып, мəмлекетти басқарыўдың ең тийкарғы қуралы сыпатында белгиленбекте.

Ҳақыйқаттан да, бəршени мəнаўиятқа баслайтуғын, ағартыўшылықлы жəмийет тырнағын қуратуғын феномен ҳəдийсе бул китапқумарлық есапланады! Соның ушын Президентимиз қарарында «Мəнаўият – ең тəсиршең ҳəм қүдиретли қуралымыз», деп аталыўы айрықша орынлы. Ғəрезсизлик жылларында беккем исенимге ийе болдық, жоқары мəнаўият – жеңилмес күш екенлигинде. Бүгинги күнде де жаўызлыққа қарсы гүресте тек мəнаўият ҳəм ағартыўшылық қуралымыз, қалқанымыз болмақта.

Мəмлекетимиз басшысының жыл басынан берли қабыл еткен пəрман ҳəм қарарлары тарийхый əҳмийетке ийе. Əсиресе, олар арасында мəнаўий-ағартыўшылық бағдарындағы қарар, қəўли ҳəм пəрманлар актуаллығы менен кең жəмийетшиликке мақул болып келмекте.

Солардан, «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳəм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыў ҳəм китапқумарлық мəдениятын асырыў жəне үгит-нəсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы пəрманы, «Орта арнаўлы, кəсип-өнер билимлендириўи мəкемелериниң искерлигин еледе тереңлестириў ис-илажлары ҳаққында»ғы, «Əлийшер Наўайы атындағы Өзбекстан миллий бағы аймағында жазыўшылар қыябанын жаратыў ҳаққында»ғы, «Əййемги жазба дəреклерди сақлаў, үйрениў ҳəм үгит-нəсиятлаў системасын еледе жетилистириўдиң ис-илажлары ҳаққында»ғы, «Мəденият ҳəм санаат тараўын еледе раўажландырыў ҳəм тереңлестириўге тийисли ис-илажлар ҳаққында»ғы, «Жоқары билимлендириў системасын еледе раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы, «2017/2018-оқыў жылында Өзбекстан Республикасының жоқары билимлендириў мəкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы, «Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинет жанындағы Өзбекстанға тийисли шет елдеги мəдений байлықларды үйрениў орайын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарларды Президентимиздиң Өзбекстанда ағартыўшылыққа ийе жəмийет пайда етиў жолындағы басламасы сыпатында баҳалаўымыз лазым. Себеби, тек ағартыўшылыққа ийе жəмийетте ғана адамлардың жаңа өмир, пəраўан турмыс кешириў жолындағы арзыў-əрманлары толық жүзеге шығады.

Тарийхтан белгили, халқымыз қанша басқыншылықларды, талан-таражлық ҳəм урысларды басынан өткерген. Диярымызға басып кирген ҳəр бир басқыншылар ең дəслеп, китапханаларды, əжайып қол жазба-китапларды отқа жағып, жоқ қылыў менен шуғылланған. Не ушын? Себеби, китап мүлгиген қəлбиңди оятыўшы, адамларды азатлық ҳəм еркинликке, ел мəпин қорғаўға баслаўшы жекке қурал саналады!

Ҳақыйқаттан да, китап инсаният қолы менен жаратқан ең уллы жаратылысдур. Солай екен, Муҳтарам Президентимиз мəмлекетимиздиң қайсы аймағына бармасын, дəслеп, усы орында жасап дөретиўшилик еткен уллы тулғалардың, шайыр-жазыўшылардың исимлерин мəңгилестириўге дыққатын қаратпақта. Бабаларымыз жаратып кеткен тарийхый мийрасларды үйрениўди, олардың атларын мəңгилестириўди жасларға өрнек етип көрсетиў мақсетинде арнаўлы мектеплер, имарат ҳəм биналар, китапханалар шөлкемлестириўге биринши мəселе сыпатында қарамақта. Президентимиз басламалары менен Қарақалпақ халқының ардақлы перзенти, Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсупов атын мəңгилестириў мақсетинде «И.Юсупов атындағы зийрек оқыўшылар мектеби»ниң шөлкемлесип атырғанлығы, буған Президентимиздиң тиккелей өзи қалаў тасын қойғағны пикиримиздиң дəлили есапланады. Усы жылдың сентябрь айынын иске түсиўи күтилип атырған бул илим мəсканы жасларымыздың биз күткен мəнаўиятлы, ағартыўшылықлы болып ержетиўиндеги тийкарғы мақсетлердиң əмелге асыўына тийкар болды. Бул бағдарда усы жылдың март-апрель айларында Жоқары ҳəм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги тəрепинен китапқумарлықты кең үгит-нəсиячтлаў ҳəм жаслардың идеологиялық иммунитетин беккемлеў мақсетинде шөлкемлестирилген «Мен сүйип оқыған китап», «Ең жақсы китапқумар» таңлаўлары шөқкемлестирилген еди. Бул илажда институтымыздың китапқумар жаслары Қарақалпақстан, Хорезм, Бухара ҳəм Наўайы областларының жоқары билимлендириў мəкемелери өткерилген жарыста сыйлы 1-орынды қолға киритти ҳəм сентябрь айынды Ферғана қаласында болып өтетуғын финал басқышына жолламаны алды.

Жаслар сиясатындағы түпкиликли бурылыслар

Ғəрезсизликтиң дəстлепки жылларынан баслап-ақ, Биринши Президентимиз тəрепинен жаслар мəселеси мəмлекетлик сиясат дəрежесине көтерилди. Бул бағдарда бир қанша нəтийжели ислер əмелге асырылды. Бирақ бүгинги тез пəт пенен раўажланып баратырған глобалласыў процессинде Өзбекстан халқының, дерлик, 60 пайызынан артығын қурайтуғын бул қатлам менен еледе жақынырақ ислесиў, олардың дəртин тыңлаў, шəрт-шарайытларын жаратыў, жумыссызлықты сапластырыў сияқлы бир қатар мəселелер өз шешимин күтип турғанын дəўирдиң өзи белгилеп бермекте. Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң орынлардыа халық пенен, жаслар менен ашық сəўбетлери даўамында бул бағдарда машқалалардың топланып қалғанлығы, өсип китятырған ҳəр бир жас ертеңги келешегимиз сыпатында оларға қарата парықсыз болыўға ҳеш кимниң ҳақ-ҳуқықы жоқ екенлигин күйинип түсиндирди.

Соның ушын усы жылдың өзинде тек жаслар мəселелерине қаратылған бир қатар қарар ҳəм пəрманлар, бағдарламалар жəрияланды. Бул мəселениң 2017-2021 жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы жөнелислери бойынша Ҳəрекетлер Стратегиясында да арнаўлы мəселе сыпатында киритилиўи пикиримизди дəлиллейди.

Əсиресе, 2017-жылдың 30-июнь күни журтымызда ер жетип атырған ҳəр бир жигит-қыздың өмиринде тарийхый ўақыя болды. Муҳтарам Президентимиз қатнасыўында өткерилген IV қурултайда өзин ҳəр тəреплеме ақламаған Камолот жаслар социаллық ҳəрекети искерлиги тоқтатылып, пүткиллей жаңа шөлкем – Өзбекстан жаслар аўқамы шөлкеми дүзилди. 30 июнь күнин «Жаслар күни» деп жəриялаўы, келешек ийелериниң ҳақыйқый сүйениши ҳəм таянышы бола алатуғын пүткиллей жаңа жөнелистиң шөлкемлестирилиўи қəлби қалыс арзыў-үмитлер менен жанған жасларымыз кеўлин таўдай көтерди.

Белгилеп өтиўимиз керек, усы ўақытқа шекем жаслар шөлкеми бундай үлкен ҳəм ҳуқықый дəрежеге ийе болмаған еди. Анығырағы, қолы келте, өлшеми жаслар машқаласын шешип беретуғын дəрежеде жоқары емес еди.

Жаңадан дүзилген шөқкем – Өзбекстан жаслар аўқамына жоқары ҳуқықый ўəкиллик берилди. Оның басшысы Өзбекстан Республикасы Президентиниң жаслар сиясаты бойынша Мəмлекетлик мəслəҳəтшиси лаўазымында искерлик алып барады. Соның менен бирге, Президент пəрманына муўапық Олий Мажлис Сенаты ағзасы етип белгиленеди.

Шөлкемниң Қарақалпақстандағы кеңгеси баслығы Республика Жоқарғы Кеңеси Баслығының, область, қала ҳəм район бөлимлериниң баслықлары болса тийисли ҳəкимлердиң жаслар сиясаты бойынша мəслəҳəтшилери етип тайынланбақта.

Көринип турыпты, жаслар аўқамы үлкен дəрежеге ийе шөлкем сыпатында жумыс басламақта. Жаслардың ҳуқық ҳəм мəплерин ҳəр тəреплеме қорғаўшы күшке ийе болады. Бул болса, өсип киятырған жас нəўқыран əўладлардың өмирге жаңаша қатнаста юболыўына үлкен түртки болыўы гүмансыз.

Муҳтарам Президентимиз өзиниң шығып сөйлеўлеринде «Бизге белгили, жас əўладтың тəрбиясы барлық заманларда да тийкарғы ҳəм актуал əҳмийетке ийе болып келген. Бирақ биз жасап атырған XXI əсирде бул мəселе ҳақыйқаттан да, өмир мəселесине айланып бармақта»,-деп белгиледи.

Бүгин Муҳтарам Президентимиз тəрепинен жаслар мəселеси мəмлекет ҳəм жəмийет алдындағы əҳмийетли мəселе сыпатында қойылып атырғанлығы əйтеўир ҳəдийсе емес. Себеби глобалласыў процессинде дүньяда терроризм, адам саўдасы, нəшебентлик, «ғалабалық мəдният» сыяқлы иллетлердиң оғыры күшейип барыўы, дүньяның түрли орынларында жүз берип атырған жаўызлықлар жаслардың тəғдирин қəўип астында қалдырмақта.

Муҳтарам Президентимиз қурултайдағы өз баянатында «2016-жылда жаслардың қатнасыўында 1 миллион 740 мыңға жақын ҳуқық бузыўшылық, 23 мың 440 жынаят исленгени, жас шаңарақлар ортасында 8 мыңнан артық ажыралысыў ҳалаты дизимге алынғанлығы бəршемизди терең тəшўиншке салыўы керек», деп айрықша белгиледи. Ҳақыйқаттан да, бүгинги күнде, аспанымыз ашық, парахатшылық заманымызға көз қырын салып атырған жаўыз нийетли күшлер де жоқ емес.

Соның ушын да жаслар менен, əсиресе, уйғынласпаған жаслар менен тиккелей ислесиў, оларды жумыс пенен тəмийнлеў, зəрүр шарайытлар жаратыў тийкарға актуал мəселе сыпатында күн тəртибине айқын қойылды. Президентимиз тили менен айтқанда, орынлардағы билимлендириў мəкемелери сол аймақтағы мəнаўият ошағы, нур тарқатыўшы зия мəсканы есапланады. Демек солай екен, тек ғана билимлендириў мəкемелеринде билим-тəрбия алып атырған жаслар менен, оның əтирапындағы мəҳəллелерде жасаўшы жаслар менен, əсиресе аўыр тəрбиялы уйыспаған жаслар менен тьиккелей ислесиўди бүгинги дəўирдиң өзи талап етпекте.

Бүгин, ғəрезсизлик пенен теңлес перзентлеримиз нəўқыран 26 жасқа толды. Оларға Бурынғы Аўқам системасының халқымызға өткерген аянышлы зулымын, ғəрезсизлик –өткен əўладлардың əрманы екенлигин, бундай тыныш-парахат пəрəўан күнлер өз-өзинен келмегенлигин қайта-қайта түсиндириў, оқытыў ҳəм үйретиўимизди дəўирдиң ўзи талап қылмақта. Əсиресе, бүгинги хабар-информациялар дəўиринде миллий мəнаўиятимизды жемириўге қаратылған ҳəрекетлер, қалаберсе, дүньяның түрли орынларында жүз берип атырған ҳəр қыйлы көринистеги қарама-қарсылықлар, диний экстремизм ҳəм терроризм нəтийжесинде жүз берип атырған қан төгиспелер ҳəм бул процесслерге түрли жоллар арқалы жасларымызды өзлерине аўдырып алыў ҳалатлары көринбекте. Бүгинги күнде тек ғана Европа яки айырым Араб мəмлекетлери емес, ал Өзбекстанды қоршап турған шегаралас мəмлекетлерде жүз берип атырған қанлы қарама-қарсылықлар да булардың өз нəўбетинде бизге туўдырып атырған қəўипи бойынша, жасларимызға семьяда, мəҳəлледе ҳəм барлық билимлендириў мəкемелеринде тийкарлы дəлийллер менен қалыс түсиндирип, ақты қарадан, досты душпаннан ажыратып көрсеткен ҳалда, олар қəлбинде шүкираналық, тийислилик, Ана Ўатанға меҳир, садықлық ҳəм миллий ғəрезсизлик руўҳы менен суўғарылған жоқары мəнаўиятлы, ғəрезсизликтиң қəдирине жететуғын жетик əўлад етип тəрбиялаў бəршемиз ушын ҳəм қарыз, ҳəм парыздур.

Пурсаттан пайдаланып, Əжинияз атындағы Нөкис мəмлекетлик педагогикалық институты жəмəəти атынан пүткил халқымызды жақынлап қалған Ғəрезсизлигимиздиң даңқлы 26 жыллық байрамы менен шын жүректен қутлықлайман. Ҳəр бир ўатанласымыздың Елимиздиң буннанда жоқары раўажланып, гүллеп-жайнаўына пидайылық пенен мүнəсип үлес қосыўындағы мийнетлерине талмас күш-ғайрат тилеймен!

ҚУЎАНЫШБАЙ ОРАЗЫМБЕТОВ

Əжинияз атындағы Нөкис мəмлекетлик

педагогикалық институты ректоры,

Филология илимлериниң докторы, профессор.

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим