Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проекты

Указ Президента Республики Узбекистан Уп-4456
О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
24.07.2012

 

Загрузить

 

 

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и аттестация научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации Постановление   № 365 Кабинета Министров Республики Узбекистан

 

Загрузить

 

 

Олий ўқув юртидан кейинги таълми ҳамда олий малакали илмий ва илмий- педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида  Вазирлар Махкамасининг 2012 йил   28-декабрь №365 сонли Қарори

 

Кўчириб олиш

 

 

Номенклатура специальностей научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации Приложение к постановлению Президиума ВАК РУз №189/2 от 20 сентября

 

Загрузить

Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари рўйхати
ЎзР ОАК Раёсатининг 2012 йил 20 сентябрдаги 189/1-сонли қарорига илова

 

 

Кўчириб олиш

Приложение к постановлению Президиума ВАК РУз №189/2 от 20 сентября
Инструкция
о порядке регистрации тем диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук

 


Загрузить
Фан доктори илмий даражасини о лиш учун олиб бориладиган илмий тадқиқот мавзу сини  руйхатдан ўтказиш бўйича Кўрстама

Загрузить

Стратегия действий

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш