Дағаза

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон китапхана

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

«Қуўнақлар ҳәм зийреклер»

  Бир күлген бир мәйек жеген менен барабар,-дейди халқымыз. КВН шилердиң институт мәресимлердеги шығыўларындағы ушырмай гәплери, комик ҳәрекетлери, жеңил ҳәм ашшы күлкиге бай сахналық көринислери ҳәр бир қатнасықшының езиүинде күлки пайда етиўи тәбийий ҳал.   

  Усындай күлки усталарының институт көлеминдеги «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўы болып өтти. Таңлаўды институттың руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша проректоры Қ.Қодиров кирис сөз бенен ашты. Таңлаўға институттың барлық факультетлеринен қатнасқан күлки усталары 4 шәрт бойынша беллести. Бул беллесиўлерде қатнасқан командалар, өзлериниң бар билимин, жигерин ҳәм зийреклигин таңлаў шәртлеринде аса шеберлик пенен көрсетип ҳәм айрықша командалар таңлаўдың сыйлы орынларын жеңип алыўға мияссар болды. Таңлаў жеңимпазлары болып, биринши орынды Тарийх-география факультетиниң «Ўа-ҳа-ҳа» командасы, екинши орынды Филология факультетиниң «Шапалақ» командасы, ҳәм үшинши орынды Шет тиллери факультетиниң «Лидер» командасы жеңип алды. Таңлаў барысында, өзлериниң айрықша қәбилетлери ҳәм зийреклиги менен көзге түскен, Дене мәденияты факультетиниң студенти Гүлайым Жумабаева «Шоққыз» номинациясына ал Химия-биология факультетиниң студенти Шухрат Заримбетов «Шоқжигит» номинацияларын алыўға ылайық деп табылды. Таңлаў мазмуны, миллий үрп-әдетлеримизге сай ҳәм жасларымыздың келешек маманлықларын жетик ийелеўде бағдар болатуғын шәртлерден ибарат болды.

 

Шет тиллери факультетиниң -2-курс студенти Гүлжамал Мақсетова.