e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Талабалар турар жайында жасаўшы студентлер арасында тәрбиялық жумыслар алып барыў ҳәм олардың жасаў шараятларын жақсылаў бойынша исленип атырған жумыслар ҳаққында мағлумат


Ҳәзирги ўақытта институтта бир талабалар турар жайы бар болып, ол 275 орынға мөлшерленген ҳәм де талабалар турар жайында 215 студент-қызлар жасамақта. Соннан, Филология факуьтетинен 42, Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факуьтетинен 46, Тәбияттаныў факуьтетинен 78, Тарийх факуьтетинен 26, Дене тәрбиясы факуьтетинен 14, Баслаўыш тәлим факуьтетинен 3, Шет тиллери факуьтетинен 1 ҳәм магистратура бөлиминен 3 студент-қызлар жасап атыр.

Талабалар турар жайындағы шәрт-шараятлар, руўхый-ағартыўшылық ҳәм тәрбиялық жумысларды Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги тәрепинен ислеп шығылған ис-илажлар режеси тийкарында Руўхыйлық ҳәм әдеп-икрамлылық тәрбия бөлими, факуьтетлер, Ынформациялық ресурс орайы ҳәм институт жәмийетлик шөлкемлери болған Ҳаял-қызлар кеңеси, Кәсиплик аўқамы, «Камолот» ж.ж.ҳ. басланғыш шөлкеми, сондай-ақ, «Спорт футбол клуб», «Ыбн-Сино» саламатлық орайы, «Устаз шәкирт» кеңеси тәрепинен әмелге асырылмақта.

Буннан тысқары, Талабалар турар жайында Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2006-жыл 17-январдағы «Талаба (оқыўшы) лар турар жайы искерлигине байланыслы жаңа баспадағы нормативлик хүжжетлерди тастыйықлаў ҳаққында»ғы 11-санлы буйрығы тийкарында институт профессор-оқытыўшыларының нәўбецҳилиги, паспорт дизими ҳәм де кириў-шығыўлар тәртибиниң үзликсиз рәўиште әмелге асырылыўы тәмийинленбекте. Студентлердиң талабалар турар жайына кирип-шығыўлары ушын пропускалар менен толық тәмийинленген.

Талабалар турар жайында профессор-оқытыўшылары тәрепинен кешки саат 1800-2200ге шекем нәўбецҳиликлер шөлкемлестирилген. Өзлериниң нәўбецҳиликлери ўақтында профессор-оқытыўшылар ҳәр қыйлы тәрбия темаларында Талабалар турар жайында жасаўшы студентлер менен сәўбетлесиўлер, гүрриңлесиўлер өткерилип барылып, олар өз ўақтында ҳүжжетлестирилип барылмақта. Сондай-ақ, миллий ҳам тағы басқада байрамлар ўақтында Талабалар турар жайында үзликсиз нәўбецҳилик шөлкемлестирилип барылмақта. Буннан тысқары, Талабалар турар жайы ҳәм институт аймағында тәртип-интизамды тәмийинлеў мақсетинде әскерий усыныснамалар тийкарында оқыўға кирген студентлерден дүзилген пасбанлар топары ағзаларынан ҳәм нәўбецҳиликлер шөлкемлестирилип барылды.

Талабалар турар жайында Филология, Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты ҳәм де Тәбияттаныў факуьтетиниң кафедралары күнлери өткерилип келинбекте. Кафедра күнлеринде профессор-оқытыўшылар студентлер менен әдебий кешелер, шайыр-жазыўшылардың әдебий дөретиўшилигине байланыслы сәўбетлесиўлер ҳәм ҳәзирги күнниң глобал машқалалары ҳаққында өз-ара пикир алысыўлар өткерилип, студентлердиң бир қанша мағлыўматларға ийе болыўына еристи, сондай-ақ студентлердиң бос ўақытларының мазмунлы өтиўин тәмийинледи.

Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2011-жыл 4-марттағы «Талабалар турар жайы жағдайын үйрениў ҳаққындағы» 87-санлы буйрығы тийкарында институтымызда 2010-2011-оқыў жылы даўамында әмелге асырылатуғын рухый-ағартыўшылық жумысларрежесине муўапық ҳәм институт ректорының2011-жылы 25-март күни 109 Д/1-санлыбуйрығы шықты. Усы буйрыққа тийкарланып Талабалар турар жайында «Ең жақсы қабат»ҳәм «Ең жақсы хана»көрик-таңлаўы өткерилди. 1.Көрик-таңлаўдың жуўмағы бойынша талабалар турар жайының 4-қабаты «Ең жақсы қабат»деп табылды ҳәм Кәсиплик аўқамы тәрепинен бир дана телевизор менен сыйлықланды.

Таңлаўда «Ең жақсы хана»номинациясы бойынша:

-биринши орын 4-қабаттан 406-хана. Турғынлары (Тәбияттаныў факуьтетиниң 3-курс студентлери Көмекбаева Гулназ, Қурбанбаева Маржан, Қарлыбаева Майра) ийеледи.

-екинши орын 3-қабаттан314-хана. Турғынлары (Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факуьтети 2-курс студентлери Тәжетдинова Пәрўаз, Тәжетдинова Рабийби, Турғанбаева Гулпаршын) ийеледи.

-үшинши орын 2-қабаттан 220-хана. Турғынлары (Филология факуьтетиниң 3-курс студентлери Казакова Анора, Авезова Дилафруз, Қурбанбаева Фазилат) ҳәм 3-қабаттан 319-хана. Турғынлары (Тарийх факуьтетиниң 2-курс студентлери Қадирова Гулназ, Қадирова Шаходат) жеңимпаз деп табылды. Жеңимпазларға Кәсиплик аўқамы тәрепинен қымбат бахалы саўғалар тапсырылды.

2011-жыл 4-март күни Талабалар турар жайы қызлары арасында «Қәнекей, қызлар» көрик-таңлаўы өткерилип, таңлаў соңында Тәбиаттаныў факуьтети биринши, Филология факуьтети екинши ҳәм Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факуьтети үшинши орынды ийеледи.

Сондай-ақ, 2011-жыл 13-апреь күни Талабалар турар жайы қызлары менен «Педагогика ва психология» кафедрасы профессор-оқытыўшылары ҳәм магистрантлар тәрепинен «Екология ҳәм инсан» темасында студент-жаслар менен семинар-тренингөткерилди. Семинар соңында студентлерге С Д диск қойып берилди.

Талабалар турар жайында жасаўшы талабалар ушын институт тәрепинен жетерли дәрежеде имканият ҳәм қолайлықлар жаратылған. Мәселен Институт мәлимлеме орайының талабалар турар жайындағы филиалына жәми 3 хана ажратылып, ол жерге 7 комп`ютер қойылды. Комп`ютерлерге лекция текстлери ҳәм тағы басқа да мағлыўматлар киритилген болып, студентлер сабаққа таярланыў барысында олардан кең түрде қолланбақта. Талабалар турар жайындағы мәлимлеме-ресурс орайы филиалына газета-журналлар өз ўақтында жеткерилип барылмақта. Соның мене бирге жаңа китаплардың презинтациясы, китап оқыўшылардың конференциясы шөлкемлестирилип барылады. Мәлимлеме-ресурс орайы филиалының жумыс ислеў ўақты кешки саат 1800- 2200ға шекем.

Студентлер арасында саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаў мақсетинде дүзилген «Ибн Сино саламатлық» орайы талабалар турар жайында жайласқан болып, ол жерде ден саўлық, СПИД ҳәм наркоманияға қарсы гүресиў, репродуктивлик саламатлық, өткир респиратор вируслы инфекциялар ҳәм грипптиң алдын алыў, некеден алдын медициналық көриктен өтиўдиң әҳмийети, жаслар арасында ерте ҳәм ағайинлер арасында некеден өтиўдиң алдын алыў, ҳаял-қызлар саламатлығы ҳаққында мағлыўматлар берип барылады. «Ибн Сино саламатлық» орайы тәрепинен оқыў жылы даўамында талабалар турар жайы студентлери менен 12 рет сәўбетлесиў ҳәм ушырасыўлар шөлкемлестирлди.

Талабалар турар жайында «Ата-аналар ханасы» шөлкемлестирилди. Ол жерде өз перзентин көриўге келген ҳәр бир ата-ананың дем алыўлары ушын жетерли дәрежеде имканиятлар жаратылған. Сондай-ақ ата-аналар ханасына 1 телевизор қойылған.

Соның менен бирге, талабалар турар жайында «Шебер қоллар», «Үй бийкеси», «Интеллектуал ринг» дөгереклери ислеп тур. Ол жерде студентлер тигиўди, аўқат ҳәм ҳәр қыйлы салат, тортларды писириўди үйренип бармақта. «Интеллектуал ринг» дөгерегинде студентлер өзлериниң ақлый мүмкиншиликлерин раўажландырып барады.

Бундан тысқары, талабалар турар жайында киши спорт залы бар болып, ол жерде студент-қызлар теннис пенен шуғылланып, өзлериниң ден-саўлықларын беккемлеўде жуўырыў үскенелеринен пайдаланбақта.

Студентлерди ҳәр тәреплеме раўажланған, руўхый жақтан жетик инсанлар етип тәрбиялаўда руўхыйлық ханаларының орны жүдә әҳмийетли. Сонлықтан да талабалар турар жайындағы руўхыйлық ханасы заман талабы дәрежесинде безетилген. Ол жерде миллий мәнаўиятымызға байланыслы ҳәр қыйлы сәўбетлесиўлер өткерилип барылмақта. Руўхыйлық ханасына телевизор ҳәм газета-журналлар менен толық тәмийинленген ҳәм мәнаўиятымыз мәселелерине арналған баннерлер исленген.

Талабалар турар жайының ҳәр бир қабатында телевизор ҳәм холодиьниклер бар болып, олардан студентлер толық пайдаланбақта.

Талабалар турар жайындағы студентлер таза пастеллер менен тәмийинленип, олар өз ўақтында алмастырылып барылмақта. Студентлер ушын жуўыныў ханаларында ыссы ҳәм суўық суўлар өз ўақтында ағып тур. Сондай-ақ басқада пайдаланыў ханалары санитария-гигиена талапларына толық жуўап береди.

Талабалар турар жайына жәми 6280860 сумлық дорожка, кавралан, утюг, утюг басыў тахтасы, түнги жарытқышлар (светиьник) ҳәм тағы басқа затлар сатып алынды.

Талабалар турар жайындағы жасаўшы студентлер менен профессор-оқытыўшылардың Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлик байрамына,Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Мәмлектелик тили ҳаққында «Ана тилимиз-миллий қәдириятларымыз айнасы» темасында сәўбетлесиўлери, 17-ноябр` Халықаралық студентлер күнине бағышланған «Биз ҳәм ХХ I әср жаслары» темасында кешелери, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Конституциялары күнлерине байланыслы«Конституция-тийкарғы Нызамымыз» темаларында, 2010-жыл «Баркамал әўлад жылы», 2011-жыл «Киши бизнес ҳәм исбилерменлик жылы» мәмлекетлик бағдарламасы бойынша қәнигелер ҳәм жаслар менен ушырасыўлар өткерилди. Сондай-ақ ҳуқықбузарлық ҳәм тәртипбузарлықтың алдын алыўға, адам саўдасына, диний екстремизм ҳәм терроризмге қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыўға қаратылған сәўбетлесиўлер өткерилип барылып, тийисли мағлыўматнама формасында толтырылып, бир данасы талабалар турар жайында бир данасы оқытыўшыларға берилди. Жыл даўамында профессор-оқытыўшылардың рейтингин анықланғанда усы мағлыўматлар қоса есапланады.

Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2009-жыл 9-июңдағы «Жоқары оқыў орынлары талабалар турар жайларындағы жағдайларды үйрениў нәтийжелери ҳаққында»ғы 195-санлы буйрығы тийкарында институтта 2009-жыл 10-ию н күни 201-санлы буйрық шығарылды. Усы буйрық тийкарында талабалар турар жайына кирип-шығыў бойынша кадағалаў жумыслары еле де күшейтилди. Талабалар турар жайы аймағында абаданластырыў жумыслары алып барылды. Сондай-ақ институт ректорының айына бир рет, проректорлардың айына еки рет, факуьтет деканларының ҳәптесине бир рет ҳәм факуьтет деканларының руўхыйлық ҳәм әдеп-икрамлылық тәрбия жумыслары бойынша орынбасарларының күнине бир рет талабалар турар жайынан хабар алыўының кестеси ислеп шығылды ҳәм де ректор, проректорлар ушын өз алдына, деканлар ҳәм декан орынбасарлары ушын өз алдына рәсмийлестириў журналлары қойылды.

Талабалар турар жайында жасаўшы талабалар менен әтирапты бәҳәрги көклемзарластырыў ислери қолға алынды. Олар арасында күнделикли турмыс әдебин сақлаў, мәмлекетлик буйымларға ықтыятлық пенен қатнас жасаў, тазалықты-азадалықты өмирдиң мазмуны деп билиў, сөйлесиў әдеби туўралы түсиниклер кең түрде жүргизилмекте. Сондай-ақ техника қәўипсизлигин сақлаў, өрт қәўпиниң алдын алыў, електор тоғынан, газден пайдаланыў бойынша түсиник жумыслары алып барылды.

Мине усындай жаратылған жақсы шараятларға байланыслы жылдан-жылға Талабалар турар жайында жасаўға талабан студентлердиң арзаларының саны артып бармақда. Әлбетте, бул мәселени биз унамлы шешемиз деп исенемиз .

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим