e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

1. Жоқары билимлендириў тыўрысындағы нызамға  тийкарланып , жоқары оқыў орнының хызметине тийисли тийкарғы мәселелерди көрип шығыўды ректоры басшылығындағы и нститут кеңес шөлкемлестиреди .
2. Институт кеңесиниң тийисли ўазыйпасы – жоқары оқыў орны жәмәәти ис-ҳәрекетиниң ҳәм төмендеги мәселелер орынлаўға қаратылған хызметин бирлестириў болып есапланады: Кадрлар таяарлаў Миллий дастурини амелге асырыў, заманагой педагогик технология ҳәм компютерлестириў тийкарында жоқарғы класс бакалавр ҳәм магистрлер таярлаў тәминлеў, илмий исленислерди жәнеде раўажлантырыў, жасларда ўатан сүйиўшилик, пуқаралық, өз Ўатаны менен мақтаныш, руўхый-агартыўшылық ҳәм мәданий өзгешеликлерди қалиплестириў.
Институт кеңеси қурамына төмендегилер киреди: ректор (баслық), проректорлар, факултет деканлары, институт қурамына кириўши мустақыл шөлкем ҳәм тармоқлар директорлери, каниегелер шығарыўшы кафедралар баслығы, Сондайақ, институт талабалары ҳәм хызметкерлер кәсиплик аўхам ўакиллери. Институт кеңесиниң басқа ағзалары факултеттиң улыўма жыйналысында жасырындаўыс бериў жолы менен сайланады. Профессор-өқытыўшилар таркибидан Институт кеңесине сайланыўшы ағзалардың саны ректордың буйруғы менен белгеленеди. Институт кеңеси қурамына институттиң анық жөнелиси машқалалары бойынша ислеўши, үлкен алым ҳәм қәнийгелер, сондайық, мәмлекетлер аралық ҳәм узликсиз байланыслар орнатылған шет ел оқыў орынларының ўәкиллери киритилиўи мүмкин. Әмел қылыў мүддети– 5 жыл.
3. Институт кеңеси қурамы институт ректорының буйруғы менен тасдиқланады. Ҳәр оқыў жылының басында, ҳәр қыйлы себеблерге көре Институт кеңеси қурамынан шыққанлар орнына, жаңа ағзалар сайланады яки Нызом бойынша киритиледи.
4. Институттың Қурамы:
4.1. Кадрлар таярлаў Миллий дастурине муўапық мәмлекетлик билимлендириў стандартлары, оқыў режелери ҳәм дастурлериниң қатаң орынлаўын көрип шығыў;
4.2. Хорижий мамлакатлар Жоқары оқыў орынлары менен бирлескен Институт кеңеслери шөлкемлесиўиниң мақседке муўапық екенлигин белгилейди;
4.3. Факултетлардиң оқыў, Институт-илимий ҳәм Руўхый-ағартыўшылық ислери ҳаққындағы есабатларды, сондай-ақ лицейлер, институт қасындағы Институт жәмәәтлериниң хызмети ҳаққында есабатларды еситтирип барады, қабыллаўдың нәтийжелери ҳаққында қабыллаў комиссиясының, питкериўши қәнийгелерге болған талабы, буйыртпалар менен байланыслар ҳаққында маркетинг хызметиниң есабатын еситтиреди;
4.4. Талабалардың үлкен тәжирийбе өткериў әмалиятына жуўмақ жасайды ҳәм оларды жақсылаў бойынша усыныслар береди;
4.5. Илмий-иззертлеў, руўхый-ағартыўшылық жумысларының режелерин профессор-оқытыўшылар қурамының тәжрибе артырыў талқылап барады;
4.6. Шет мәмлекетлердиң жоқары оқыў орынлары менен байланыс орнатыў бойынша қарарлар қабыл етеди;
4.7. Факултет ҳәм кафедраларды ашыў, жабыў, өзгертиўге байланыслы болған мәселелер бойынша қарарлар қабыл етиледи;
4.8. Маркетинг хызметлери усынысларын есапқа алған ҳалда жаңа тәлим бағдарларын (қәнийгеликлерин) ашыў ҳаққында усыныс киргизеди;
4.9. Сабақлық, оқыў қолланба ҳәм имимий методикалық әдебиятларды таярлаў ҳәм баспадан шығарыў мәселелерин көрип шығады;
4.10. «Жоқары оқыў орынларының педагог хызметкерлерин жумысқа қабыл етиў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамға муўапық профессор-оқытыўшылардың лаўазымларын ийелеў ушын таңлаўлар өткереди;
4.11. Профессор, доцент илмий дәрежелерин алыўға умтылып атырған излениўшилердиң ҳүжжетлерин көрип шығады ҳәм белгиленген тәртипте илмий дәрежеге тастыйықлаўға усыныс етеди;
Докторантура ҳәм жоқары тәлимнен кейинги басқада формаларға талабанларды усыныс етеди ;
4.12. Жақсы оқыйтуғын -талабалар қатарынан ҳәм профессор -оқытыўшылар қурамынан талабанларды «Истеъдод » жамғармалари арқалы шет ел жоқары оқыў орынларына стажировкаға жибериў бойынша усыныслар береди ;
4.13. Тәлим хызметлери менен шуғылланыўшы киши кәрханалар , фирма ҳәм курслардың хызмети туўралы басшылардың есабатларын тыңлайды . Институттың питкериўшилери қатарынан доктарантурага талабанларды қабыл етиўге усыныс береди , сондай -ақ институт факултетлерине бөлинбеген ямаса факултетте илимий кенес шөлкемлестирилмеген жағдайларды , доктарантлардың жеке шаҳсий режелерин ҳәм кандидатлық диссертациясы темаларын тастыйықлайды ;
4.14. Институттың жақсы оқыйтуғын -талабалар қатарынан орын алыўшы талабанларды белгили стипендияларды алыўға усыныс етеди ;
4.15. Факултет деканлариның факултетти тамамлағанлар ҳәм магистратураны питкергенлер менен байланыслары ҳаққында есабатларын еситеди , кадрлар таяарлаўды жәнеде жақсылаў бойынша ис илаж кешелерин ислеп шығады ;
4.16. «Соғлом авлод учун » фонды менен биргеликте талабалардың физикалық тәрбиясы ҳәм олардың ден саўлықларын жәнеде жақсылаў бойынша ис иләжлар ислеп
4.17.Институт талабалары ҳәм хызметкерлериниң техникалық қәўипсизлигиниң мийнет ҳәм техникалық қәўипсизликти жәнеде жетилиситириў бойынша ис -илажларды белгилейди ;
4.18. Институт раўажландырыўдың усы (жыллық) келешек режалеринди тасдиқлайды ҳәм экономикалық–хожалық искерлик нәтийжелерин еситеди;
4.20. жоқары мағлуматлы қәнегелердиң тәжирийбесин асрыыў режелериниң усылларын талықлайды, институттиң тәжрийбесин асырыў тармақлары басшылардың есабатлырын еситеди;
5. Институт кеңес, өз жумысын ҳәр оқыў жылы ушын ислеп шығатуғын режеге муўапық әмелге асырады. Институт кеңес режеси институт кеңес тәрепинен көрип шығылғанннан соң институт ректоры тәрепинен тасдықланады.
6. Оқыў ҳәм институт жумысларының барлық мәселелери бойынша институт кеңесниң қарарлары ашық даўыс бериў тәртибинде көпшиликтиң даўысы менен қабыл қылынады. Профессор-оқытыўшылар қурамы лаўазымына өткизилетуғын таңлаўлар, профессор ҳәм досент илимий атақларды бериўге уснысларды болса жаўық даўыс бериў жолы менен тәртипте қабыл қыланы.
7. Институт кеңес қарарлары, институт ректори тасдықлағаннан соң, кушге киреди.
8. Институт кеңесиниң мәжлиси баянаты менен расмийлесриреди. Баяьнатлары институт кеңесиниң баслығы ҳәм институт кеңеси хаткери тәрепининен қол қойылады.
Өзбекстан Республикасы Президентининң Пәрманлары, Министрлер қарарлары, ҳалық тәлими ҳәм Жоқары ҳәм орта арнаўлы тәлим Министрлигиниң қарарлары ҳәм де буйрықлар тийкарында ис режеге өзгерислер киритеди.

Институт кеңес баслығы , Институт ректоры, фил.ф.д., профессор Қ.Оразимбетов

Институт кеңес хаткери, З.Қудайбергенова


ИНСТИТУТ КЕҢЕС АҒЗАДАРЫ

1

Оразымбетов Қуўанышбай Келимбетович

Филология пәнлери докторы, профессор

Кеңес баслығы, Ректор

2

Қодиров Қувондиқ Айитбаевич

Филология пәнлери намзады , доцент

Руўхыйлық - ағартыўшылық ислери бойынша проректор .

3

Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович

Техника пәнлери намзады, доцент

Оқыў ислери бойынша проректор

4

Жалелов Моятдин Асанович

Физика-математика пәнлери намзады

Илмий ислер проректор

5

Ибадуллаев Рашид Қурбанбаевич

-

Қаржы ҳәм эканомикалық ислери бойынша проректор

6

Диланов Бекмурза Гулимбетович

Филология пәнлери намзады

Академик лицей ҳәм кәсиб-өнер коллежлери менен ислесиў бөлими проректор

7

Айымбетов Мақсет Қаллиевич

Филология пәнлери докторы

Қарақалпақ тили кафедрасы баслығы

8

Абдиев Азамат Турганбаевич

Биология пәнлери намзады

Филология факультети деканы

9

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна

Тарих пәнлери доктори, доцент

Жәмиетлик пәнлер кафедрасы баслығы

10

Алламбергенов Кеңесбай

Филология пәнлери доктори, профессор

Қарақалпақ абадияты кафедрасы баслығы

11

Алламбергенова Мухаббат Ҳасанбаевна

Педагогика пәнлери намзады, доцент

Магистратура бөлими баслығы

12

Алланазаров Жуманияз Пирниязович

Физика-математика пәнлери намзады, доцент

Математика-информатика факультети деканы

13

Асамаддинов Эргаш Алламбергенович

Филасофия пәнлери намзады

Тарих-география факультети деканы

14

Базарбаев Жуманазар

Филасофия пәнлери доктори, академик

Миллий ғарезсизлик идиясы: ҳуқуқ ҳәм руўхыйлық тийкарлары кафедрасы профессоры

15

Бекмуратов Бахтияр Бийсенбаевич

-

«Камолат жаслар – сотциялық ҳәрекети жетекшиси

16

Бекниязов Қонысбай Исакович

Филология пәнлери намзады

Арнаўлы сыртқы бөлим баслығы

17

Гулимбетов Караматдин Низаматдинович

-

Институт Касиплик аўхам баслығы

18

Дилманов Юльюша Урокбаевич

Филология пәнлери намзады, доцент

Чет тиллари факультети декани

19

Ережепов Атабай Жумабаевич

-

Институт «Футбол-спорт клубы» менеджери

20

Ешмуратов Рохат Артықбаевич

Биология пәнлери намзады

Оқыў-методик басқарма баслығы

21

Сейтжанова Улбосын Кудайбергеновна

Филология пәнлери намзады , доцент

Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш таълим факультети деканы

22

Ибрагимова Лиза Авезовна

-

Ҳаял-қызлар кеңеси баслығы

23

Камалов Амангелди Базарбаевич

Физика-математика пәнлери доктори, доцент

Физика оқытыў методикасы кафедрасы баслығы

24

Қалхоразов Қутлымурат Утепбергенович

-

НДПИ қасындағы 1 санлы академ лицей директоры

25

Қощанов Қутлымурат Моятдинович

Филология пәнлери намзады

Редакция баспа бөлими баслығы

26

Қурамбаев Каримбай

Филология пәнлери докторы, профессор

Өзбек адабияты кафедрасы баслығы

27

Нурабуллаев Бахамдулла Хожамбетович

-

Институт қысындағы Қаниегелестирилген оқыў орайы директоры

28

Нуржанова Райхан Уразбаевна

Педагогика пәнлери намзады, доцент

Педагогика кафедрасы баслығы

29

Оразымбетов Амир Кайыпбекович

Филология пәнлери намзады , доцент

Қазақ тили ҳәм адабияты кафедраси баслығы

30

Пазылов Арзы Кенжебаевич

Педагогика пәнлери намзады, доцент

Институт «Кураторлар кеңеси» баслығы

31

Пренов Барлықбай Барақбаевич

Физика-математика пәнлери намзады, доцент

Математика оқытыў методикасы кафедрасы баслығы

32

Рзаева Роза Камаловна

-

Инглис тили ҳәм адабиёты кафедрасы аға оқытыўшысы

33

Сапаров Абдирахман Данабаевич

Биология пәнлери намзады, доцент

Химий-Биология факультети деканы

34

Сапаров Шынғыс Бахиевич

Психология пәнлери намзады, доцент

Педагогика ҳәм психология факультети декани

35

Тажиева Алия Утебаевна

-

Факультетлар ара чет тиллери кафедрасы баслығы

36

Утебаев Тажибай Тилеумуратович

Педагогика пәнлери доктори

Улыўма педагогика ҳәм психология кафедрасы баслығы

37

Утепбергенов Амангелди Қутлымуратович

Биология пәнлери намзады

Дене тарбия факультети деканы

38

Хамидов Ҳусниддин

Филология пәнлери доктори, академик

-

39

Юлдашева Шахло Шукурулаевна

Филология пәнлери намзады

Ўзбек тили кафедрасы баслығы


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим