e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон китапхана

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында өткерилген илимий конференциялар

Конференция аты

Өткерилген ўақты

2015-жыл

1

Әлийшер Наўайының туўылған күниниң 574 жыллығы ҳәм Заҳириддин Муҳаммад Б а бурдың туўылған күниниң 5 32 жыллығына бағышланган « Барҳаёт сиймолар» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

6-февраль

2

Юнеско тәрепинен қабыл етилген халықаралық «21 февраль – Ана тили» күни мүнәсибети менен өткерилген «Ана тили – миллеттиң руўҳы» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

18-февраль

3

Зулфияның туўылған күниниң 100 жыллығына бағышланған « Вафо ва садоқат тимсоли» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

3- март

4

Әжинияз Қосыбай улының туўылған күниниң 191 жыллығына бағышланған «Бул дүньяның көрки адам баласы» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

10- апрель

5

И.Юсуповтың туўылған күниниң 86 жыллығына бағышланған «Поэзия жулдызы» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

10-апрель

6

Т.Қайыпбергеновтың туўылған күниниң 86 жыллығына бағышланған «Т.Қайыпбергеновтың прозасы – мәнаўий мәртлик мысалы» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015жыл

10-апрель

7

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2015-жыл 11-февральдағы 56-Ф-санлы Пәрманы тийкарында өткерилген «Тил билими, әдебияттаныў ҳәм аўдарма теориясы: изертлеў ҳәм үзликсиз тәлим технологиялары» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция

2015- жыл

15-16-апрель

8

2015-жыл «Кекселерди қәдирлеў жылы» на бағышланған «Илим ҳәм тәрбияда алдыңғы тәжирийбелер: изертлеў ҳәм нәтийжелер» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция

2015-жыл

19-20-июнь

9

Педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Қ . Қосназаровтың туўылғанына 85 жыл толыў мүнәсибетине бағышланған

«Қа рақалпақстанда педагогика пәни: ҳәзиргиси ҳәм келешеги» атамасындағы илимий-теориялық конференция

2015-жыл

25-ноябрь

10

Қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгениниң 26 жыллығы мүнәсибетине бағышланған «Ана тилимиз : кеше, бүгин, келешек » атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2015-жыл

27-ноябрь

2016-жыл

1

Әлийшер Наўайының туўылған күниниң 575 жыллығына бағышланған « Навоий мероси – маънавият хазинаси » атамасындағы илимий-теориялық конференциясы

2016-жыл

6-февраль

2

Заҳириддин Муҳаммад Б а бурдың туўылғанына 5 33 жыл толыўына бағышланған « Адолат ва маърифат тимсоли» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2016-жыл 11-февраль

3

Зулфияның туўылған күниниң 101 жыллығына бағышланған « Вафо ва садоқат тимсоли»

атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2016жыл

1-март

4

Ф илология пәнлери кандидаты, доцент, белгили лексикограф, Қарақалпақстан Республикасына мийнети синген мәденият хызметкери, Өзбекстан Республикасы Беруний атындағы мәмлекетлик сыйлық лауреат и А.Турабаевтың 90 жыллық юбилейине бағышлан ған «Ҳәзирги зам о н филологиясының актуаль мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

201 6-жыл

15-17-март

5

Әмир Темурдың туўылған күниниң 680 жыллығына бағышланған «Әмир Темурдың Орта Азия халықлары өмиринде туткан орны» атамасындағы илимий-теориялық конференция

201 6-жыл

8-9-апрель

6

Әжинияз Қосыбай улының туўылған күниниң 192 жыллығына бағышланған «Бул дүньяның көрки – адам баласы» атамасындағы илимий-теориялық конференция

201 6-жыл

22-апрель

7

И. Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновтың туўылған күниниң 87 жыллығына бағышланған «Жайҳун жулдызлары» атамасындағы илимий-теориялық конференция

201 6-жыл

5-7-май

8

2016-жыл «Саламат ана ҳәм бала жылы» на бағышланған «Илим ҳәм тәлим-тәрбияның әҳмийетли мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция

2016-жыл

26-27-май

9

Жас алымлар ҳәм талабалардың « ХХ I аср – интеллектуал авлод асри » ураны астында өткерилген аймақлық (Қарақалпақстан Республикаси ушын) конференция

2016-жыл

10-11-июнь

10

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 20-январьдағы 33-Ф-санлы пәрманы тийкарында өткерилген « Биологи к хилма-хилликни сақлаш, қайта тиклаш ва мухофаза қилиш масалалари» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2016-жыл

1 9-20 - сентябрь

11

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 20-январьдағы 33-Ф-санлы пәрманы тийкарында өткерилген «Қубла Арал бойы археологиясы, этнографиясы ҳәм тарийхы ҳәм тарийтаныўдың әҳмийетли мәселелери»

атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2016-жыл

22-23- ноябр ь

12

2016-жыл «Саламат ана ҳәм бала жылы» на бағышланған «Фан ва таълим-тарбия - жамиятнинг интеллектуал кўзгуси» а тамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2016-жыл

24-декабрь

2017 йил

1

Уллы шайыр Алийшер Наўайының туўылғанына 576 жыллығына ҳәм Заҳириддин Муҳаммад Б а бурдың туўылған күниниң 5 34 жыллығына бағышланып « Барҳаёт сиймолар » атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

7-февраль

2

Шайыр Зулфияның туўылған күниниң 102 жыллығына бағышланып « Шеъриятдан бахт топган ижодкор » атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

28-февраль

3

«Ҳәзирги заман педагогикасы ҳәм психологиясы пәниниң актуал мәселелери » атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

30-31-ма рт

4

« Одоб-ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги » атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

6-апрель

5

XIX әсир қарақалпақ классик әдебиятының белгили шайыры Әжинияз Қосыбай улының туўылған күни мүнәсибети менен «Руўхый гөззаллық тымсалы» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

9-13-апрель

6

«Чет тилларини ўқитишда ўкув адабиётлари модернизацияси масалалари» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

19–20- апрель

7

«Ҳозирги замон аниқ ва техник фанлар муаммолари ва уларнинг ечимлари» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

27-28- апрель

8

“Ўзбек филологиясининг илмий-назарий масалалари ва ўқитиш технологиялари” атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

5-7-май

9

Қарақалпақстан Республикасына мийнети синген илим ғайраткери, Қарақалпақстан Республикасы Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың жеңимпазы, танықлы әдебиятшы, алым ҳәм сыншы, профессор Ж.Нарымбетовтың туўылғанына 80 жыл толыўына байланыслы «Чуқур мутафаккир адабиётшунос ва забардас олим» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

12-май

10

Бегили тилши алым, ф.ф.к., доцент К.Бердимуратовтың туўылғанына 100 жыл толыў мүнәсибетине бағышланып «Устаздың машақатлы жолы» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

10-октябрь

11

Өзбек тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгенлигиниң 28 жыллығына бағышланып, «Өзбек филологиясының илимий-теориялық мәселелери ҳәм оқытыў технологиялары» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

21-октябрь куни

12

«Табиий фанларни ўқитиш ва тадқиқ қилиш масалалари» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

16-17- ноябрь күнлери

13

Қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгенлигиниң 28 жыллығына бағышланып «Тил миллеттиң келбети, миллий садықлықтың нышаны» атамасындағы атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

30-ноябрь күни

14

«Қубла Арал бойы археологиясы, этнографиясы, тарийх ҳәм тарийхтаныўдың актуал мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференция

2017-жыл

25-26-декабрь

күнлери