e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

  Орай 1936-жылы Институт болыпшөлкемлестирилип «Оқытыўшылардың қәнигелигин арттырыў институты» деп аталды. 1972-жылдың 2-сентябринде институтқа К. Убайдуллаев аты берилди. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1994-жыл 31-марттағы 91/4-санлы қарары тийкарында институт К. Убайдуллаев атындағы Республикалық халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў институты болып қайта шөлкемлестирилди. Буннан кейинги дәўирде Өзбекистан Республикасы Халык билимлендириў министрлигиниң 2001-жыл 14-августтағы 119-санлы буйрығы тийкарында. К. Убайдуллаев атындағы Республикалық педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў институтына айландырылды. Министрликтиң 2006-жыл 7-июньдағы «Педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў системасын жәнеде жетилистириў ҳаққында»ғы 149-санлы буйрығы тийкарында Республикалық педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў институты болып, қайта аталды. Егер өтмиштеги тарийхымызға нәзер тасласақ, ХХ әсирдиң 20-жылларынан елдиң экономикалық ҳәм мәдений жақтан артта қалып баратырғанын есапқа алған халда оқытыўшыларды таярлаў ҳәм қайта таярлаў курслары шөлкемлестирилди.
Усы улыўма халықлық исти орынлап барыўда институт жәмәәти хызметкерлириниң, тийкарынан институтқа 1941-жылы директор лаўазымына тайнланған Дадил Бекполатович Базаровтан баслап, кейинги жыллары институтқа басшылық қылған жанкүйер инсанлар К. Убайдуллаев, Р. Қосбергенов, Я. Досумов, У. Алламбергенов, У. Атамуратов, А. Худайбергенов, К. Сарыбаев, Ж. Аллаяров, Т. Утамбетова, М. Утепбергенов, Т.Атамуратовлардың хызметлери үлкен болды. Бүгинги күнде орайга Б.Нурабуллаев басшылық қылмақта. Алдыңғы жыллары орайда бир неше оқыў-методикалық ханалар ислеп турды. Оларда хана баслықлары ҳәм методистлер ислеп, жыл даўамында оқытыўшыларға үзликсиз мектодикалық жәрдем берип барды. Оқыў курслары ҳәм семинарлар шөлкемлестирилип, курс жобасы системалы орынланып барылды. Орай режесинен тысқары қысқа мүддетли курслар да шөлкемлестирилди. Мысалы, 1961-жылы 6 районда улыўма 972 оқытыўшыны өз ишине алған қарақалпақ орфографиясын үйрениў бойынша қысқа курслар режеден тысқары өткерилди.

  Орайда сыпат ҳәм мазмунға ерисиў ушын қоңысы ўалаятлардағы оқытыўшылардың билимин арттырыў институтлары менен методикалық бирге ислесиў жумыслары турақлы даўам еттирилди. Орайдын шөлкемлестириўи менен ҳар жылы районлық ҳәм республикалық көлемде педагогикалық оқыўлар өткизилип барылды. Ҳәр жылы 20 ға жақын оқытыўшылардың ис тәжирийбеси үйренилип, курс тыңлаўшыларына жеткизип берилди. Олар улыўмаластырылып «Қарақалпақстан» баспасынан өз алдына китап болып шығарылып барылды. Оқытыўшылардың қәнигелигин арттырыўда тәжирийбели устаз оқытыўшылар, алым-методистлар устазлық қылды.
Өзбекистан ғәрезсизликке ерисиўи менен қәнигелик арттырыў ислеринде үлкен өзгерслер болды. Алдыңғы жыллары институтта 20 дан артық пән категориялары бойынша педагоглардың қәнигелиги арттырылып келинген болса, 1991-жылға келип, 31 пән категориясы бойынша қәнигелик арттырыўға ерисилди.
Институтта 1983-жылы рус тили ҳәм әдебияты кафедрасы, 1993-жылы мектепти басқарыўдың илимий тийкарлары кафедрасы ашылды.
2001-жылы институт жаңа қурамлық системаға өтиў менен бирге, жоқары оқыў орынлары менен тең ҳуққықта жумыс алып барыўға ҳәм өзиниң ишки дүзилисине ийе болды. Институтта тәлим - тәрбия ислерин илим-пәнниң соңғы жетискенликлери менен үзликсиз байланыстырыў ислери жақсы жолға қойылды.
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2014-жыл 15-августтағы «Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыў системасын жәнеде жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы 234-санлы қарары тийкарында институт К. Убайдуллаев атындағы Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм оладың қәнигелигин арттырыў институты деп қайта аталды.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 26-сентябрьдеги ПҚ-3289- санлы «Педагог кадрларды таярлаў, халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыў системасын жәнеде жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында Әжинияз атындағы Нөкис Мәмлекетлик педагогикалық институты жанындағы Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыў аймақлық орайы етип өзгертилди.
Усындай үлкен жетискенликлер тийкарында ҳәр жылы Республикамыздың мыңға жақын педагог хызметкерлери теориялық ҳәм әмелий билимлери менен методик шеберлигин арттырып барыўға ерисип бармақта.

Орайыдын Веб сайты http://kkrmoi.uz/kk

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим