e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ҲӘМ БАСЛАЎЫШ ТӘЛИМ ФАКУЛЬТЕТИ

ФАКУЛЬТЕТ ТАРИЙХЫ

1958-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтында баслаўыш классларға жоқары мағлыўматлы оқытыўшылар таярлайтуғын педагогика факультети ашылды. Усы жылдан баслап факультетте ислеўши профессор-оқытыўшылар жәрдеминде тийкарынан Қарақалпақстан Республикасындағы барлық қарақалпақ, өзбек, қазақ ҳәм орыс мектеплериниң баслаўыш класслары, Хорезм ҳәм Бухара областларына, сондай-ақ коңсылас Түркменстан Республикасы ушын жоқары мағлыўматлы баслаўыш класс муғаллимлерин таярлап баслады.

Педагогика ҳәм Баслаўыш тәлим методикасы факультети болып шөлкемлестирилгеннен баслап усы факультетте Д.Сатимов, Г.Нажимов, Ж.Қайырбаев, А.Төреев, Г.Абипов, А.Бекбасов, Қ.Қосназаров ҳәм Ж.Нарымбетовлар декан лаўазымында ислеген болса, профессорлардан Я.М.Досумов, Ж.А.Орынбаев, доцент А.Т.Тимашова ҳәм басқада профессор - оқытыўшылар жасларға тәлим берген.

1962-1963-оқыў жылынан, 1978-1979-оқыў жылына шекем факультеттиң ишки ҳәм сыртқы бөлимлерин 3000 ға шамалас студент жаслар питкерип, республикамыздағы ҳәм жоқарыда аты аталған областлардың мектеплеринде жоқары мағлыўматлы баслаўыш класс муғаллимлери болып ислеп баслады.

1990-жылы август айында Республикамыздың орта мектеплери ушын жоқары мағлыўматлы муғаллимлер таярлаўға бағдарланған Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты қайтадан ашылып, усы жылдың декабрь айынан баслап Баслаўыш тәлим факультети өз алдына факультет сыпатында қайтадан ашылды.

Бул факультетке 1990-1993-жыллары профессор Қ Қосназаров, 1993-2002-жыллары доцент А.Пазылов, 2003-2008-жыллары доцент П.Нажимов, 2008-2010-жыллары доцент Ж.Жалғасбаев, 2010-2013-жыллары доцент Ш.Сапаров басшылық еткен болса, 2013-жылдың апрель айынан баслап доцент У.Сейтжанова басшылық етип келмекте.

Факультетте ҳәр жылы 1-сентябрь «Ғәрезсизлик күни», 8-декабрь «Өзбекистан Республикасы конституциясы» күни, «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» жарыслары «Наўрыз», «8-март ҳаял-қызлар» байрамлары жоқары көтериңки руўхта өткериледи. 2013-2014-оқыў жылында факультет талабалары «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» жарысына қатнасып, факультетимиз «Баслаўыштың жулдызлары» командасы институт бойынша сыйлы 1-орынды, 2013-2014- оқыў жылы 3-орынды жеңип алды. Факультеттиң 4-курс талабасы Айтбаева Муниса 3 жыл даўамында Республикалық олимпиада да өзбек тили бойынша екинши сыйлы орынды ийелеп келмекте. «Жоқары мәнәўиятлы әўлад» фестивалының Республика көлеминде өткерилген көрик таңлаўында факультетимиз талабасы Мураткамалова Роза өзиниң « Өз шығармаларында миллийликти сәўлелендирген дизайнер» жөнелиси бойынша сыйлы I орынды ийелеп диплом менен сыйлықланды. Қала берсе бул талаба өзиниң қызығыўшылығы, талапшаңлығы ҳәм әдебиятқа болған қызығыўшылығы нәтийжесинде жақында ғана институт көлеминде өткерилген Өзбекистан Республикасы Конституциясына 23 жыл толыў мүнәсибети менен өткерилген «Мақалалар» таңлаўына қатнасып сыйлы II орынды ийеледи.

Факультетте илим-изертлеў, оқыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық жумыслары бойынша айтарлықтай табыслар қолға киритилип атыр. Профессор М. Айымбетов 2014-жылда елимиз ғәзийнесине үлкен үлес қосты. Оның сценарийи бойынша Қарақалпақ фильм тәрепинен «Қарақалпақ фольклоры» ҳәм «Үлкемиз ғәзийнеси» атлы ҳүжжетли фильмлери Республика жәмәәтине таныстырылды. Факультеттиң «Басланғыш ҳаял-қызлар комитети» баслығы Ғумша Мырзабекова институт бойынша өткерилген жарыста «Ең үлгили ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми» деген номинацияны жеңип алып сыйлы 1- орынды ийеледи.

 

Баслаўыш тәлим кафедрасы

 Баслаўыш тәлим методикасы кафедрасы дәслеп, 1966-жылы шөлкемлестирилип, оған профессор Ж.Орынбаев, соң Қ.Қосназаровлар басшылық еткен. Оның дәслепки аты баслаўыш тәлим методикасы кафедрасы болып 1990-жылы жаңадан шөлкемлестирилген Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының ашылыўы менен бирге дүзилди.

1998-жылы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жаныныдағы жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларын аттеста cиялаў комиссиясы басқармасының инспекторы Ш.Райхановтың усынысы бойынша, бул кафедра баслаўыш билимлендириў теориясы ҳәм методикасы болып атамасы өзгерди.

1998-жылдың жаңа оқыў жылынан баслап бул кафедраның қурамына Музыка ҳәм оны оқытыў методикасы кафедрасы қосылды. Бул кафедраның қосылыўы тийкарынан алғанда 1998-1999-оқыў жылының режесиндеги музыка сабақларының қысқарыўына байланыслы болды.

Ал, 2001-жылы болса институт илимий Кеңесиниң қарарына муўапық, бул кафедраға педагогика кафедрасы қосылды.

2001-жылдан 2008-жылға шекем Баслаўыш билимлендириў теориясы ҳәм методикасы кафедрасының аты педагогика ҳәм баслаўыш билимлендириў методикасы болып аталды.

2008-2015-жылға шекем Баслаўыш тәлим методикасы атамасы менен, ал 2015-жылдан бүгинги күнге шекем Баслаўыш тәлим кафедрасы деп аталып келмекте.

1998-2017-жылларға шекем кафедраны филология илимлериниң докторы, профессор М.Айымбетов басқарды, ал 2017-жылдан баслап ф.и.к. С.Шынназарова басқарып келмекте.

Ҳәзирги күнде кафедраның қурамында 18 педагог-хызметкер илимий педагогикалық жумысларын алып барып атыр.

Кафедрада 5 илим кандидаты болып, илимий дәрежели кадрлар менен тәмийинлениў дәрежеси 27% ин қурайды.

Соңғы бес жылда (2013-2017) 10 оқыў ҳәм методикалық қолланба, Жоқарғы Аттестациялық Комиссиясының талапларына жуўап бериўши 70 тен аслам мақала жарық көрди.

Кафедра: 1. «Ана тилди оқытыўдың актуал мәселелери», 2. «Ҳәзирги заман педагогикасының машқалалары» деген темалар илимий-изертлеў жумысларын алып бармақта.

Кафедраның ағзалары зийрек студентлер менен үзликсиз рәўиште ис алып бармақта. Термиз мәмлекетлик педагогикалық университетинде өткерилген Өзбекстан Жоқарғы оқыў орынлары арасындағы педагогика пәни бойынша пән олимпиадаларында 2003- жылы 4-курс студенти З.Ажимова III-орын, 2004-жылы 3-курс студенти Б. Утамбетова III-орынды ийеледи.

Кафедра педагог оқытыўшылары кадрларды таярлаўдың миллий дәстүри ҳәм жаңа педагогикалық технологияларды турмысқа асырыў бойынша үзликсиз рәўиште ис алып бармақта.

Бул бағдарлама бойынша жумыслар ғалаба хабар қуралларында атап айтқанда, соңғы бес жылда радио-телевидениеде 6 мәрте көрсетиў, республикалық газеталарында 24 мақала жарияланды.

Баслаўыш тәлим қәнигелигиниң раўажланыў жолында «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери», «Өзбекстанға хызмет көрсеткен илим ғайракери», педагогика илимлериниң кандидаты Қ.Қосназаров, «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери», педагогика илимлеринин кандидаты Ж.Қайырбаевлардың мийнетлерин айрықша атап өтиўимиз орынлы. 1990-1995-жылларда белгили методист илимпаз, до cент Қ.Пирниязов Баслаўыш тәлим теориясы ҳәм методикасы кафедрасында жумыс иследи.

Заманагөй педагогикалық технологияларды оқыў про цесине ендириў бойынша бир қатар жумысларды әмелге асырды. Атап айтқанда, таңлаў пәнлериниң есабынан «Семиотика», «Оқыўшылар жәмәәти менен дослық қатнаста болыў» ҳәм т.б арнаўлы курслар өтилмекте. Бул арнаўлы курсларды жетилистириў мақсетинде кафедрада оқыў методикалық семинарлары үзликсиз рәўиште алып барып оқыў - методикалық қолланбалар басып шығарылмақта. Кафедра жәмәәти тәрепинен руўхый-ағартыўшылық жумыслары бойынша итибарға ылайық жумыслар әмелге асырылды. Тек ғана 2014-жылдың өзинде, бул жәмәәттиң дүзилген с cенарийи бойынша «Қарақалпақфилим» «Қарақалпақ фолклоры», «Үлкемиз ғәзийнеси» тәрепинен ҳүжжетли филимлери республика халқына усынылды.


Мектепке шекемги тәлим кафедрасы

 Бүгинги күни «Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим» факультети қурамында табыслы хызмет етип атырған «Мектепке шекемги тәлим» кафедрасы 1990-жылы сентябрь айында ашылды. Көп жыллар даўамында бул кафедрада Республикамызға белгили устазлар ҳәм атақлы илимпазлар жумыс ислеп келген. Атап айтқанда, Г.Нажимов, Д.Тажимуратов, А.Пазылов, Т.Сапарбаев, М.Утепбергенова, Е.Н.Забирова, Н.С.Барыбина, Р.Ю.Сейтимбетова, Ж.А.Бекманова, Ж.Қайыпназарова, К.А.Есенбаева, Б.Халмуратова, Г.Джиемуратова ҳ.т.б кафедраның раўажланыўына үлкен үлес қоскан.

  1990-2012-жылларда кафедраға доцент Д.Тажимуратов, п.и.к. Р.Сейтимбетова, п.и.к. Т.Сапарбаев, доцент А. Пазылов, профессор М.Айымбетов, п.и.к. Р.Алеўовалар басшылық етти.

2013-жыл январь айынан баслап «Мектепке шекемги тәлим» кафедрасына психология илимлери кандидаты Тлеумбетова Каллыгул Длимбетовна басшылық етип келмекте.

Ҳәзирги ўақытта «Мектепке шекемги тәлим» кафедрасында төмендеги педагог-хызметкерлер жумыс ислеп атыр:


Ф.И.Әа.

Туўылған жылы

Лаўазымы

Илимий дәрежеси, атағы

Электрон почтасы

1

Тлеумбетова Қаллыгул Длимбетовна

1970

Кафедра баслығы

Психология илимлериниң кандидаты

Qalligul1970@mail.ru

2

Алеуова Райхан Шарибаевна

1978

Аға-оқытыўшы

Педагогика илимлериниң кандидаты

aleuova-78 @mail.ru

3

Тасбаева Гулбахар Муратовна

1965

Ассистент-оқытыўшы

Gulbahar1963@umail.uz

4

Тажимуратова Карима Абдуллаевна

1971

Ассистент-оқытыўшы

karima1971@umail.uz

5

Төребекова Гулжахан Адилбековна

1973

Ассистент-оқытыўшы

guljaxan73@umail.uz

6

Шамуратова Муқаддас Юлдашевна

1971

Ассистент-оқытыўшы

muqaddas@umail.uz 

7

Ержанова Матлюба Комилжановна

1982

Ассистент-оқытыўшы

matlu82@inbox.uz 

8

Ибрагимова Лизахан Авезовна

1972

Ассистент-оқытыўшы

liza7208@umail.uz

2010-жыл 1-июль 2011-жыл 31-декабрьге шекем кафедра оқытыўшылары п.и.к.Р.Алеуова, К.Тлеумбетова, З.Торемуратовалар «ЁАХТ-4-3 “Мактабгача ёшдаги болаларни тарихий, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида маънавий ва ахлоқий тарбиялаш муоммолари" атамасында илимий инновациялық грант тема бойынша жумыс иследи.

Кафедрада 5111800-Мектепке шекемги тәлим, 5111900-Дефектология тәлим бағдарлары бойынша қәнийге таярлайды.

Кафедрада илимий-методикалық ҳәм оқыў-методикалық семинарлар шөлкемлестирилип, кафедра ағзалары өз искерликлерин көрсетип, зийрек талабалар менен биргеликте жумыслар алып бармақта. Талабалардың илимий жумысларын жеделлестириў мақсетинде кафедра жанында «Жас тәрбияшы ҳәм дефектолог» дөгереги жумыс ислеп турыпты.

2015-жылы 10-декабрь күни Дефектология тәлим бағдары талабалары менен биргеликте «Билимлендириў тараўында саламат бала тәрбиясы: маш қала ҳәм шешимлер» атамасында «Ҳеш ким итибардан шетте қалмайды» ураны астында илимий-әмелий конференция өткерилди.

Кафедра ағзалары сабақ процессинде ҳәм педагогикалық әмелият даўамында замагөй информацион технологияларды кеңнен қолланып, оқытыўда интерактив усыллардан нәтийжели пайдаланбақта.

Талабалардың кәсиплик шеберлигин қәлиплестириў бойынша «Раўажландырыўшы орталықты қәлиплестириў», «Мектепке шекемги билимлендириў мекемелеринде раўажландырыўшы орайлардың әҳмийети» атамасында илимий-семинарлар шөлкемлестирилди.

Кафедра Низами атындағы ТМПУ, Бердақ атындағы ҚМУ, ӨзПИИИ ҚҚ филиалы ҳәмде Республиканың бир қатар оқыў ҳәм илимий орайлары, мектепке шекемги тәлим мекемелери менен биргеликте жумыслар алып барылмақта.

2017-жылы декабрь айында Дефектология тәлим бағдары талабалары менен биргеликте инновацион бирге ислесиў жолларын раўажландырыў мақсетинде Нөкис қалалық 4 санлы герең ҳәм шала еситетуғын балалар арнаўлы мектебине барып ис илаж шөлкемлестирилди.

Мектепке шекемги тәлим ҳәм Дефектология тәлим бағдары талабалары арасынан саўатлы, зийрек ҳәм белсенди, талапшаң талабалар таңлап алынып, кафедраның зийрек талабалары қатарына бекитилген ҳәм олар илимий басшылары менен биргеликте бир қанша илимий мақалалар, тезислер баспадан шығарылды.

Мектепке шекемги тәлим кафедрасы педагог-хызметкерлери тәрепинен 2 оқыў қолланба, 1 методикалық көрсетпе, 1 аўдарма, 6 методикалық қолланба, 47 мақала, 2 шет ел мақала, 13 шет ел ҳәм 115 республика көлеминде конференцияларында тезислер баспадан шықты.

 

«Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедрасы

 Педагогикалық институтта «Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедрасы өзиниң бай тарийхына ийе. Кафедра ҳәрекет еткен ўақыттан баслап « Педагогика» , «Психология ҳәм педагогика», «Улыўма педагогика», «Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедралары деген атамаларға ийе болған. Педагогикалық институтта «Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедрасы ең дәслеп 1934-жылы шөлкемлестириледи. Профессор Я.М.Досумов, Ж.А.Орынбаев, доц. А.Г.Тимашева ҳәм басқалар Қарақалпақ Мәмлекетлик педагогика институтында «Педагогика ҳәм психология» кафедрасын шөлкемлестириўге ат салысқан. 1935-жылы кафедраны доц.Н.Д.Шепкина басқарған.

1956-жылдан 1960-жылға дейин «Педагогика ҳәм психология» кафедрасының баслығы болып, психология илимлери кандидаты, доцент А.Б.Бекбасов басшылық еткен. 

1960-1967-жыллары педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Р.Г.Тимашева басқарған.

1967-1973-жыллары кафедраға педагогика илимлери докторы, профессор Ж.Урумбаев басшылық еткен.

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты 1990-жылы қайтадан шөлкемлестирилгеннен кейин педагогика пәнине айрықша дыққат итибар қаратылады. Педагогикалық институтта 1990-жылдың өзинде-ақ факультетлер аралық «Педагогика ҳәм психология» кафедрасы шөлкемлестириледи.

1990-1994-жылға дейин кафедраға педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Б.Султамуратов басшылық етеди.

1994-1997-жылларда кафедраға педагогика илимлери докторы, профессор Ө.Әлеўов басшылық еткен. Сол ўақыттан баслап кафедрада илимий-педагогикалық кадрлар таярлаўға үлкен дыққат аўдарылған.

Кафедраға 1997-1999-жыллары педагогика илимлериниң кандидаты, доцент И.Алланиязов, 1999-2007-жыллары педагогика илимлериниң кандидаты, доцент У.Сейтжанова, 2007-2017-жыллар аралығында педагогика илимлериниң кандидаты П.Бердановалар басшылық етип келген. Ҳәзирги ўақытта педагогика илимлериниң докторы Т.Утебаев басшылық етип келмекте.

Изертлеўши О.Юсуповтың архивлик дереклерге тийкарланылған мағлыўматлары бойынша, 1935-жылы институт директоры Рафиковтың қол қойған №109 буйрығында Я.Досумов «Педагогика» кафедрасының баслығы болып бекитиледи.

Ал, 1937-жыл 19-февральдағы буйрық бойынша ол усы кафедраның баслығы болып тастыйықланады. Деген менен, 1942-жылы гейпаралардың усынысларына тийкарланып институт директорының №17 санлы буйрығы менен Қарақалпақстандағы бирден бир муғаллимлер институтындағы «Психология ҳәм педагогика» кафедрасы жабылды.

Кафедра қайтадан ашылғаннан баслап жаңа кадрлар менен толықтырыў ислери басланды. 1950-жылы институттың «Педагогика ҳәм психология» кафедрасында проф. С.А.Манъковский, Р.Муратова, М.Бекташев, Ж.Урумбаев, М.Перцова, У.Пренов, И.Голъштейн ҳәм басқалар иследи. Ташкенттеги педагогикалық институтты питкерип келген жас кадрлардан Ш.Ниязымбетова, Д.Алламахова, Ә.Алымов, М.Музапов ҳәм басқалар институтта педагогика ҳәм психология пәнлеринен сабақ бере баслады. Соңынан олардың қатарына Ш.Непесова, Н.Ғаниев, М.А.Довгопол, Ж.Тәңирбергенов, Д.Юсуповлар қосылды.

1970-1980-жыллар аралығында кафедраны илимий потенциалға ийе болған жас кадрлар менен толықтырыў мақсетинде Ташкент мәмлекетлик университетине мақсетли аспирантураға жибериў ислери әмелге асырылды. Нәтийжеде 1975-жылы А.К.Пазылов усы университеттиң педагогика кафедрасының аспиранты, Л.И.Лагазидзе психология кафедрасының аспиранты болып қабылланды. Буннан соңғы жыллары аспирантураға жиберилген жаслардың қатары Т.Айтанов, И.Алланиязовлар менен толықтырылды. Олардың төртеўиде, соңғылығында илим кандидаты илимий дәрежесин алыўға миясар болды. 1990-жылы қайтадан бой тиклеген Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында кафедра жас кадрлар менен толықтырылды. Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен 1991-2012-жыллар аралығында кафедраға жумысқа алынған Т.Сапарбаев, У.Сейтжанова, Т.Жийемуратов, Н.Бекниязова, П.Берданова, А.Наўрызбаева, Р.Нуржанова, М.Пазылова, Р.Әлеўовалар педагогика тараўы бойынша, ал З.Клычева, З.Шеримбетова, Ш.Сапаров. М.Утепбергеновлар психология тараўы бойынша илим кандидатлары болып жетилисип шықты.

«Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедрасының тийкарында «Улыўма педагогика» ҳәм «Улыўма психология» кафедралары болыпта студентлерге тәлим ҳәм тәрбия бериў ислери менен шуғылланды. Ҳәзирги ўақытларда бул кафедра «Улыўма педагогика ҳәм психология» кафедрасы деп қайтадан аталды.

Кафедра профессор-оқытыўшылары тәрепинен илимий изертлеў жумыслары жақсы жолға қойылған. Олар тәрепинен «Қ а рақ алп ақ халық педагогикас ы тийкарында заманагөй тәлим-тәрбияны модернизациялаў» бағдарында кең көлемли илим-изертлеў жумыслары алып барылмақта. Кафедрада Беруний ҳәм Хөжели педагогикалық колледжлери ҳәм Қоңырат районына қараслы №37 санлы улыўма тәлим мектеби пенен биргеликте жумыс алып барады.

2016-жылы Кафедрамыздың үлкен илимий-хызметкер излениўшиси Утебаев Тажибай « Қорақалпоғистонда XX аср иккинчи ярми - XXI аср бошида таълим-тарбиявий фикрларнинг ривожланиши» деген темада докторлық диссертация жақлады. Нәтийжеде кафедрамыздың илимий потенция жоқарылаўға еристи.

Кафедра профессор-оқытыўшылары зийрек талабалар менен ислесиў, оларды илимге қызықтырыў тараўлары бойынша да айтарлықтай жумыслар ислеген. Мәселен, 2007-2008-оқыў жылында доцент Ә.Алымовтың илимий басшылығында «Педагогика» қәнигелигиниң 2-курс зийрек магистранты Амангул Турдымуратова, 2008-2009-оқыў жылында доцент А.К.Пазыловтың илимий басшылығында «Мектепке шекемги тәлим ҳәм балалар спорты» тәлим бағдары бойынша 4-курстың зийрек талабасы Мавлуда Сабировалар Өзбекистандағы ең жоқары стипендия - «Өзбекистан Республикасы Президенти» стипендиясын алыўға миясар болды. Кафедра ағзаларынан А.Пазылов устазы Қ.Қосназаров ҳәм шәкирти А.Тлегеновлар менен биргеликте «Педагогика» оқыў қолланбасын «Билим» баспасында 2009-жылы ҳәм 2010-жыллары баспадан шықты. Сондай-ақ, оның «Миллий тәрбия ҳаққында ойлар» (2003), «Әдеп-икрам тәрбиясы» (2003), «Талаба амалиётчилар учун методик қўлланма» (2009), «Тарбия хаққында ойлар» (2009), «Педагогика теориясы ҳәм тарийхы пәнинен тестлер топламы» (2011) атамасындағы оқыў қолланбалары жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары талабалары ҳәм магистрантлары ушын қолланбалар ўазыйпасын өтемекте. Ол «Педагогика» (2009) оқыў қолланбасы ушын 2011-жылдың «Ең жақсы сабақлығы ҳәм оқыў қолланбасының авторы» таңлаўының жеңимпазлары қатарынан орын алып, Жоқары ҳәм орта арнаўлы, Халқ тәлими ўәзирликлери ҳәм «Истеъдод» жамғармасының сыйлы 3-дәрежели дипломы менен сыйлықланды. 2012 жылдың «ең жәксы сабақлығы ҳәм оқыў қолланбасы» республика таңлаўына «Педагогика теориясы ҳәм тарийхы пәнинен тестлер топламы» (2011) ҳәм «Қарақалпақ этнопедагогикасы» (2010) оқыў қолланбаларын усынды. Бул оқыў қолланбаларыда 2012-жылдың «Ең жақсы сабақлығы ҳәм оқыў қолланбасының авторы» таңлаўының жеңимпазлары қатарынан орын алып, Жоқары ҳәм орта арнаўлы, Халқ тәлими ўәзирликлери ҳәм «Истеъдод» жамғармасының сыйлы 3-дәрежели еки дипломы менен сыйлықланды.

Кафедра баслығы педагогика илимлери докторы Т.Утебаев тәрепинен « Қорақалпоғистонда XX аср иккинчи ярми-XXI аср бошида таълим-тарбиявий фикрларнинг ривожланиши » атлы м онография , «Қарақалпақстанда педагогика илиминиң қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы» деген о қыў қолланба , «Педагогик маҳорат: ўқитиш, ўрганиш ва шакллантириш» атлы м етодикалық қолланба баспада жарық көрди .

2017-жылы п.и.к. А.Пазылов тәрепинен «Әмелиятшы талабаның ҳүжжетлер топламы» (қарақалпақ ҳәм өзбек топарлары ушын), А.Пазылов, Т.Пазылов, П.Абдалиевалардың авторлығында «Куратордың ис қағазлары ҳәм олар ушын еслетпелер» атлы топламы, Қ.Қосназаров, А.Пазылов, Қ.Сейтмуратов, З.Қурбаниязовалардың «Улыўма педагогика», сондай-ақ п.и.д. А.Холиков, п.и.к. У.Сейтжанова, п.и.к. П.Берданова, Т.Есемуратова ҳәм А.Қадрековалардың «Педагогикалық шеберлик» атлы сабақлығы, З.Матуразова М.Курбаниязов ҳәм Л.Сапаровалардың «Жалпы психология» атлы оқыў қолланбасы баспадан шықты.

Кафедра ағзаларының қарақалпақ ҳәм өзбек тиллеринде жазылған илимий изертлеў нәтийжелери, илимий мақалалары шет мәмлекетлерде, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан республикалары баспаханаларында басып шығарылмақта. 2010-2017 жыллар аралығында кафедраның профессор-оқытыўшылары тәрепинен 33 дан аслам сабақлық, оқыў, методикалық қолланбалары ҳәм монографиялары баспадан шықты, 200 ден аслам мақала, тезислери илимий журнал ҳәм топламларда жәрияланды.

Кафедраның зийрек талабалары 2012-жылы май айында институт тәрепинен шөлкемлестирилген «Беккем шаңарақ жылына» бағышланған илимий-теориялық конференциясына өз баянатлары менен қатнасты ҳәм олардың баянатлары кафедраның ағзалары тәрепинен: 1-орын Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы қәнигелигиниң талабасы П.Абдиреймов «Сүўретлеў өнериниң жаслар тәрбиясындағы тутқан орны» баянаты ушын, 2-орын Англичан тили ҳәм әдебияты қәнигелигиниң талабасы Н.Рзамбетова - «Жасларды әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаўда халық педагогикасының тутқан орны» баянаты ушын, 3-орын Рус тили ҳәм әдебияты қәнигелигиниң талабасы А.Зарымбетов - «Бесценное наследие великого сказителя» баянатлары ушын орын берилди ҳәм хошаметленди. 1993-жылы кафедра доценти Сейтмуратов Қалбай Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў ағласы, 1996-жылы Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў ағласы, 2004-жылы кафедра доценти Сейтжанова Улбосын Қудайбергеновна Өзбекистан Халық билимлендириў ағласы ҳәм 2006-жыл Қарақалпақстан Халық билимлендириў ағласы, 2012-жылы доцент Пазылов Арзы Кенжебаевич «Муғаллимлер ҳәм устазлар күни» мүнәсибети менен «Қарақалпақстан Республикасы халық муғаллими» ҳүрметли атағы, 2013-жылы Педагогика илимлери кандидаты Берданова Перуза Узақбаевна, 2014-жылы үлкен оқытыўшылар Кенжебаева Клара Бердимуратовна ҳәм Есемуратова Турғанбике Айтмуратовналар Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў ағласы атағын алыўға миясар болды.

Ҳәзирги күнде кафедрада 28 педагог-хызметкерлер болып соннан 1 илим докторы 3 доцент, 1 илим кандидаты, 3 үлкен оқытыўшы ҳәм 20 ассистент оқытыўшы жумыс ислеп атыр.

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим