e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

«СҮЎРЕТЛЕЎ ӨНЕРИ ҲӘМ ИНЖЕНЕРЛИК ГРАФИКАСЫ» 

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогика институты 1990-жыл 20-августтағы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң№293 санлы қарары ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1990-жыл 14-сентябрьдеги №223/9 қарары менен Қарақалпак мәмлекетлик Университетинен бөлинип қайтадан бой тиклеўине байланыслы«Баслаўыш тәлим» факультетиниң қурамында «Музыкалық тәрбия ҳәм сүўретлеў өнери» кафедрасы шөлкемлестирилди.

1990-1991-жыллары кафедраныҚарақалпақстанға хызмет көрсеткен өнер ғайраткери, композитор Сапарбай Палўанов басқарды.

1991-жылы «Инженер педагогикалық» факультети қурамында «Мийнет, көркем-өнер ҳәм сызыў» қәнигелиги ашылып ең дәслепки талабалар қабыл етилди.

1992-жылы «Сызыў, сүўретлеў өнери ҳәм шығыс халық өңерментшилиги» қәнигелиги ашылды. Бул қәнигеликке 50 талаба қабыл етилди.

1993-жылы 25-октябрьде институттың илимий кеңесиниң қарары менен Инженер педагогика факультетиниң қурамында «Сүўретлеў өнери ҳәм сызыў» кафедрасы ашылды. Кафедра баслығы болып Бердақ атындағы Мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен көркем өнер ғайраткери, Қарақалпақстан мәмлекетлик нышанлары(герб ҳәм байрақтын) авторы Ж.Изентаев сайланды.

Ж.Изентаев басқарған дәўирде кафедра профессор-оқытыўшылары қурамында Т.Бекмуратов, Ш.Уразметов, А.Төреев, Т.Сайпов, Т.Сарсенбаев, А.Исмайлов, Ж.Шаниязовлар жумыс алып барды.

Оқыў сапасын көтериўде кафедра оқытыўшылары тарепинен көплеген методикалық колланбалар ислеп шығылды. А.Төреев, Б.Авезов, Ж.Изентаев, Т.Бекмуратовлар авторлығында «Сызыў ҳәм сүўрет» пәни бойынша оқыўлық жаратылды.

Б.Авезов, А.Төреев, О.Князбаев авторлығында «Сызба геометрия мәселелери» атлы методикалық қолланбасы институт баспаханасынан шығарылды.

1995-жылы Институт илимий кеңеси ҳәм ректорат қарары менен «Музыка, сүўретлеў өнери ҳәм сызыў» факультети ашылып, усы факультеткурамына «Сүўретлеў өнери ҳәм сызыў» кафедрасы бекитилди.

1995-жылы 29-ноябрьде Ташкент қаласында Өзбекстан орайлық көркем-өнер музейинде кафедра баслығы Ж.Изентаевтыңжеке көргизбеси ашылды.

1997-жылы кафедра баслығыЖ.Изентаевқа Өзбекстан Сүўретшилер аўқамының ҳақыйқый ағзасы ҳәм академик илимий атағы берилди. Ал2000-жылы академик Ж.Изентаев «Өзбекстан халық художниги» атағын алыўға мияссар болды. Сондай-ақ, кафедра оқытыўшысы Б.Айтмуратов 1996-жылы Республикалық Саҳыбқыран Әмир Темур атына өткерилген көрик танлаўда1-орынды жеңип алды. Ал, 1998-жылы бабамыз Бердақтын 170-жыллығына бағышланған, 1999-жылы Әжинияз бабамыз атына өткерилген конкурсларда биринши дәрежели сыйлықлар менен сыйлықланды. 2000-жылы Б.Айтмуратов Өзбекстан көлеминде өткерилген «Энг улуғ, энг азиз» көрик танлаўының жеңимпазы болды. 2001-жылы Қарақалпақстанға мийнети сиңген көркем-өнер ғайраткери атагын алыўға мияссар болды. Соның менен бирге усы мийнетлери есапқа алынып ҳәмде «Ерназар Алакөз» картинасы ушынБердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты атағын алыўға еристи.

1999-жыл кафедра оқытыўшысы Ж.Дарменов Ташкент қаласына Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институты аспирантурасыныңкүндизги бөлимине, ал 2000-жылы кафедра оқытыўшысы Х.Аляминов Қары-Ниязий атындағы илимий-изертлеў институты аспирантурасына қабыл етилди.

1999-2003-жыллар аралығында «Сүўретлеў өнери ҳәм сызыў» кафедрасына доцентБ.Авезов басшылық етти.

«Сүўретлеў өнери ҳәм сызыў» кафедрасы профессор-оқытыўшылары аспирантлары ҳәмде зийрек талабалары машқалалы илим-изертлеў жумысларына өз үлеслерин қоспақта. Мысалы: Б.Авезов, А.Қалқоразов авторлығында «Сызба геометриядан жеке үй тапсырмаларын орынлаўға методикалық қолланба» (2002-жылы), Б.Авезов авторлығында «Аксонометриялық проекциялаўдың әмелий усыллары» атлы методикалық колланбасы (2004-жыл), М.Пиримжаровтың авторлығында «Сызба геометрия пәни бойынша жеке тапсырмалар ҳәм оларды орынлаўға методикалық көрсетпелер» (2004-жыл), Т.Бекмуратов авторлығында «Әййемги дүнья сүўретлеў өнери тарийхы» методикалық қолланбасы» (2004-жыл), М.Пиримжаров авторлығында «Геометрик проекцион чизмачилик фанининг вазифаларини бажариш бўйича методик қўлланма» (2006-жыл), Ш.Қаллықлышев, Ғ.Мамбетқадиров, Б.Есбоғанова авторлығында «Нағыс салыў пәнинен нағыслы композиция дүзиў шынығыўлары методикасы» қолланбасы (2006-жыл), Ж.Дарменовтың авторлығында «Сүўретлеў өнеринде пайдаланылатугын материаллар» атамасындағы методикалық қолланба (2009-жыл), А.Қалқоразовтың авторлығында «Песрпективадан жеке үй тапсырмаларын орынлаўға методикалық қолланба» (2009-жыл), ҳәм Ж.Дарменов «Қарақалпақ миллий көркем өнерин үйрениўдиң илимий тийкарлары» атамасындағы методикалық қолланба (2009-жыл)ҳәмтағы «Тасвирий санъати ўқитиш методикаси (Баслаўыш тәлим ҳәм спорт тәрбиялық ис) (қазақ тилинде)» сабақлық (2012-жыл), «Қарақалпақстан сүўретлеў өнериниң белгили усталары» оқыў қолланба (2014-жыл) басқа кафедра ағзалары илимий-изертлеў жумысларына толық қатнаспақта.

Зийрек талабалардан Бекназаров Қутлыбай 2007-жылы Самарқанд қаласында өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 3-орынды, Ж.Утенов 2008-жылы Ташкент қаласында өтерилген Халықара Амир Темур жамғармасы ҳәм Темурийлар тарийхы мәмлекетлик музейи тәрепинен өткерилген таңлаўының жеңимпазы, Г.Турақбаева 2008-2009 жылларда Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика Университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2 ҳәм 3-орынларды ийелеўге миясар болды.

2003-оқыў жылынан баслап «Сүўретлеў ҳәм сызыў» кафедрасына педагогика илимлери кандидаты Ж.Дарменов басшылық етип келмекте.

2010-2011 оқыў жылында «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» тәлим бағдарының 3-курс талабасыСапарова Лола Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2 орынды ийеледи.

2012-2013 оқыў жылында «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» тәлим бағдарының 3-курс талабасыБекжанов Камалатдин, Каримов Исламлар Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2-3 орынды ийеледи.

2013-2014 оқыў жылында «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» тәлим бағдарының 3-курс талабасыКосимбетова Саёра, Абдреймов Полатлар Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2-3 орынды ийеледи.

2014-2015 оқыў жылында «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» тәлим бағдарының 3-курс талабасыИскендерова Шахноза Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2 орынды ийеледи.

2016-2017 оқыў жылында «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» тәлим бағдарының 3-курс талабасыАбдиниязов Бакир, Алауатдинов Айбек, Аширбекова Гулжамаллар Ташкент қаласында Низамий атындағы Мәмлекетлик педагогика университетинде өткерилген Республикалық пән олимпиадасында 2 орынды ийеледи.

Сабақ процессиниң сапасын арттырыў ҳәмде кафедраның материаллық-техникалық базасын беккемлеў мақсетинде Ташкент қаласынан шәртнама тийкарында 1.418000 сўмлық лабораториялық әсбап-үскенелер алып келинди.

2006-жылы аға оқытыўшы Ж.Дарменов «Теория и методика изучения национальногоискусства на художественно-графическихфакультетах Педагогических вузов (на материале изобразительного и декоративно прикладного искусствоКаракалпакстана) темасындағы кандидатлық диссертациясын табыслы қорғап шықты. Ал 2007-жыл оқытыўшы Х.Аляминов « Ўқувчиларга бадиий-эстетик таълим беришда ўлкашунослик материалларидан фойдаланиш (Қорақалпоғистон Республикаси умумий ўрта таълим мактабларининг 5-7 синфлари мисолида)»темасы бойынша кандидатлық диссертациясын табыслы қорғады.

2012-жыл 26-январь күни Жоқары Аттестация Комиссиясының 183/1-санлы протоколы менен Ж.Дарменовтың доцентлик илимий атағы тастыйықланды.

Ж.Дарменов педагогикалық жетискенликлери ушын «Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы» көкирек нышаны (2008-жылы), Ғәрезсизлигимиздиң 20 жыллығына көкирек нышаны (2011-жыл), Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен билимлендириў мәкемелери хызметин нәтийжели шөлкемлестириўде белсендилик көрсеткенлиги ҳәмде жас әўладты тәрбиялаўда үлгили нәтийжелерге ерискенлиги ушын мақтаў қағазы (2014), Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына көкирек нышаны (2016-жылы) ҳәм 2017-жылы Өзбекистан РеспубликасыКонституциясының 25 жыллығы мүнәсибети менен көкирек нышаны сыйлықланды.

2010-2015 йил жыл болып өткен сайлаўда миллий тикланиш демократиялық партиясы ағзасы Ж.Дарменов Нөкис қалалық депутаты болып сайланды.Кафедра доценти Т.Уразимова, Б.Есбогановалар илимдекөп жыллық жемисли хызмети ҳәм жетискенликлери ушынҚарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў ағласы көкирек нышаны менен сыйлықланды.

Ҳәзиргикүнгешекем «Сүўретлеўөнериҳәминженерликграфикасы »бакалаврбағдарыныңкүндизгибөлиминде 573,Арнаўлысыртқыбөлиминде 171жоқарыбилимгеийемаманкадрлартаярланып ,оларреспубликамызаймағыныңбилимлендириўсалаларындажемислихызмететпекте . «Сүўретлеўөнериҳәмсызыў »қәнигелигибойынша 8группаболып ,оннан 4группасыөзбектопары ,барлығыболып 97студенткүндизгибөлимде ,ал 30студент «Арнаўлысыртқы »бөлимдебилималмақта .Кафедраның оқыў жобасында көрсетилген 28 пән бойынша сабақ алып барылмақта. Бул сабақлар ҳәзирги заман талапларына сай үскенеленген лабораториялық ҳәм пән кабинетлеринде алып барылмақта. Олар керекли көргизбе қураллары, плакатлар, гипстен исленген оқыў қураллары, ҳәр қыйлы деталлар ҳәм иләжлар менен үскенеленген. Кафедраға қараслы 2 дөгерек «Жас сүўретши», «Архитектор» дөгереклери жумыс ислеп, онда талабалар сабақ ўақтында алған билимлерин және дераўажландырады. Бул дөгеректе 20 дан аслам талабалар шуғылланады, тәжирийбели оқытыўшылар басшылық етеди ҳәм айына 2-мәртебе өткериледи.

Ҳәр жылы Өзбекстан педагогикалық институтлар аралық олимпиадасына «Сызба геометрия» пәни бойынша студентлеримиз қатнасып сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Соның менен қатар «Сүўретлеў ҳәм реңли сүўрет» пәнлери бойынша талабаларымыздың жазғы дала практикасы өткериледи. Ол жерде студентлер теориялық алған билимлерин әмелиятта жетилистирип ҳәр қыйлы тәбият көринисиниң сүўретлерин сызады.

Кафедрамыздың профессор-оқытыўшылары оқыў-тәрбия ислери менен бир қатарда илимий методикалық жумыслар менен де жедел шуғылланады. Бугинге шекем кафедра оқытыўшылары тәрепинен газета-журналларда,100 ден артық илимий мақалалары, 30 дан артықметодикалық қолланба, 10 нан артық оқыў дәстүрлери баспадан шықты.Ҳәзирги күнде кафедрада 10 профессор-оқытыўшы болып, олардан 2-илим кандидаты, 7-аға оқытыўшы, 1-ассистент оқытыўшы сапалы кадрлар таярлаўда өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте.

«ПЕДАГОГИКА» КАФЕДРАСЫ

Кафедра баслығы у.у.а: п.ф.н., доцент Нуржанова Райхан Уразбаевна

Тел: 93-365-79-39, 91-300-13-76

Эл .п . rayxan-10 @inbox.uz.

n ur-75 @mail ru.

 

Тәлим-тәрбия процессин жетилистириў ҳәм оптималластырыў мақсетинде, сондай-ақ, институт структурасындағы жаңа өзгерислерге байланыслы 2008 жыл октябрь айынан баслап ректор буйрығына муўапық кафедраның тийкарғы бағдары ҳәм аты өзгерип, ол қәнийгелик шығарыўшы «Педагогика ҳәм психология» кафедрасы болып қайта шөлкемлести. 2010-жылдан 2013-жылға шекем кафедраны доцент З.Қлычева басқарған болса, 2015-жылдан 2017 – жылға шекем «Педагогика ҳәм психология» кафедрасын психология илимлери кандидаты, доцент Шеримбетова Замира Шалабаевна басқарып келген. 2017 – жылы июнь айынан баслап “Педагогика” ҳәм “Психология” кафедралары болып бөлинди. “Педагогика” кафедрасын ҳәзирги күнде педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Нуржанова Райхан Уразбаевна басшылық етип келмекте. Кафедрада 9 педагог хызметкер ҳәзирги күнде талабаларға билим берип келмекте. Соның ишинде 4 илим кандидатлары Т.Сапарбаев, А.Наурузбаева, Р.Нуржанова, М.Пазыловалар ҳәм 2 аға оқытыўшы М.Аллаяров, Т.Сапарбаева, 3 ассистент оқытыўшылар З.Наймова, А.Темирбекова, Д.Гаиповлар хызмет көрсетип келмекте.

Кафедра ағзалары соңғы жыллар ишинде талабалар ушын бир қатар оқыў-методикалық қолланбалар, монографиялар, бир неше лекция топламларын, сондай-ақ, көплеген илимий мақала ҳәм тезислерин белгили баспалардан шығарып оқыўшыларға инам етти. Профессор-оқытыўшылар республикалық педагог кадрлардың билимин жетилистириў оқыў орайларында өз қәнийгелик дарежесин тәртипли рәўиште асырып келмекте. Атап айтқанда, кафедра аға-оқытыўшысы М.Аллаяров 2009–жылы Германияның Берлин қаласында билимин жетилистириў ҳәм тажрийбе алмасыў бойынша табыслы оқып қайтты ҳәм тийисли сертификатларға ийе болды.

Кафедра тийкарынан магистратураның «Педагогика ҳәм психология», “Педагогика теориясы ҳәм тарийхы” қәнийгеликлеринде, сондай-ақ, бакалавриаттың «Педагогика ҳәм психология» тәлим бағдарындағы қәнийгелик пәнлерди оқытады. Кафедрада илимий-методикалық ҳәм оқыў-методикалық семинарлар шөлкемлескен болып, кафедра ағзалары оларда өз хызметлерин жақсы көрсетип келмекте. Сондай – ақ, кафедра тәрепинен 2017 – жыл 30-31 – март күнлери “Хәзирги заман педагогика ҳәм психология илимлериниң әҳмийетли мәселелери” атамасында Республикалық илимий – теориялық конференция шөлкелестирилди. Магистрлар ҳәм талабалардың илимий-изертлеў ҳәм оқыў-методикалық жумысларын жеделлестириў мақсетинде кафедра жанында «Жас педагог» илимий дөгереги шөлкемлестирилген. Бунда кафедра ағзалары зийрек талабалар менен даўамлы рәўиште жумыс алып бармақта ҳәм бул ислер өз нәтийжелерин көрсетпекте.

Кафедрада илимий-изертлеў, оқыў-методикалық, руўҳый- ағартыўшылық жумыслары нәтийжели шөлкемлестирилген. Кафедра профессор –оқытыўшылары тәрепинен талабалар ҳәм мектеп оқыўшылары ушын сабақлықлар, оқыў қолланбалар баспадан шығарылып, ҳәзирги ўақытта тәлим системасында қолланылып келмекте. Атап айтқанда: п.и.к. доц. А.Наўрызбаеваның 4-класс ушын «Қарақалпақ тили», 6 класс өзбек, туркмен, орыс, қазақ класслары ушын «Қарақалпақ тили» сабақлығы, Р.Нуржанованың « И стиқболдаги таълим мазмунини модернизациялашнинг дидактик асослари» темасында монографиясы баспадан шықты.

Ҳәр жылы кафедра профессор-оқытыўшылары республикалық ҳәм халықаралық анжуманларда өзлериниң илимий баянатлары менен актив қатнасып келмекте. Кафедра Өзбекистан Республикасының бир қатар оқыў ҳәм илимий орайлары болған ТМПУ, ӨзМУ, ӨзПФТИ, КМУ менен биргеликтеги байланысларға ийе.

Профессор-оқытыўшылар илимий темасы бойынша өзлериниң илимий-изертлеў жумысларын жемисли алып бармақта. Кафедра ағзалары педагогикалық қәнийгелик әмелият барысында ҳәмде сабақ процессинде алдынғы педагогикалық ҳәм заманагөй ахборот технологияларын кең қолланып келмекте, оқытыўдағы интерактив методларды натийжели пайдаланбақта.

 

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ

«Педагогика ҳәм психология» (қәнийгелик) кафедрасы институт тизиминде ректор буйры ғ ы менен 1996 жылы ноябрь айында «Психология» кафедрасы болып өз алдына шөлкемлескен еди. Одан алдын ол факуль тетлерара «Педагогика ҳәм психология» кафедрасы ишинде болып келген. Сол себепли де кафедра өзиниң бай тарийхына ийе. Ҳәр қыйлы дәўирлерде көп жыллар даўамында бул кафедрада республикамызға белгили устазлар ҳәм атақлы илимпазлар жумыс ислеп келген. Атап айтқанда, п.и.д., проф. Ж.Орынбаев, п.и.к.,доц. Р.Г.Тимашева, пс.и.к., доц.А.Бекбасов, п.и.к., доц.Ж.Қаирбаев, п.и.к., доц. К.Қосназаров, п.и.к.,доц. Б.Султамуратов, п.и.д., проф. О.Алеуов, аға оқытыўшылар Г.Нажимов, Д.Алламахова, М.А.Довгопол, Ш.Ниязымбетова, Н.Ғаниев, Д.Юсупов, Н.Таженов, оқытыўшылар Б.Джуманиязов, Б.Аметов, З.Матуразова ҳ.б. Олар кафедраның қәлиплесиўине ҳәм раўажланыўына өзлериниң белсене үлеслерин қосқан.

    

1996 жылдан 2008 жылға шекем кафедра факультетлерара «Психология» кафедрасы аты менен аталып келген еди ҳәм оған педагогика илимлери кандидаты, доцент Урумбаева Айгул Нагметовна басшылық етип келди.

Тәлим-тәрбия процессин жетилистириў ҳәм оптималластырыў мақсетинде, сондай-ақ, институт структурасындағы жаңа өзгерислерге байланыслы 2008 жыл октябрь айынан баслап ректор буйрығына муўапық кафедраның тийкарғы бағдары ҳәм аты өзгерип, ол қәнийгелик шығарыўшы «Педагогика ҳәм психология» кафедрасы болып қайта шөлкемлести. 2010-жылдан 2013-жылға шекем кафедраны доцент З.Қлычева басқарған болса, 2015- жылдан 2017 – жылға шекем «Педагогика ҳәм психология» кафедрасын психология илимлери кандидаты, доцент Шеримбетова Замира Шалабаевна басқарып келген, 2017 – жыл июнь айынан баслап кафедра «Педагогика» ҳәм «Психология» кафедралары болып екиге бөлинди. Ҳәзирги күнде кафедраға Худайбергенова Гүлистан Худияровна басшылық етип келмекте. Кафедрада бир қатар илим кандидатлары жетилисип шықты: А.Урумбаева, Ч.Сапаров, З.Клычева, З.Шеримбетовалар. Ҳәзирги ўақытта кафедра қурамында 10 профессор-оқытыўшы хызмет көрсетип келмекте. Солардан: 4 илим кандидаты ҳәм доцент, 4 аға оқытыўшы, қалғанлары – ассистент оқытыўшылар.

Кафедра ағзалары соңғы жыллар ишинде талабалар ушын бир қатар оқыў-методикалық қолланбалар, монографиялар, бир неше лекция топламларын, сондай-ақ, көплеген илимий мақала ҳәм тезислерин белгили баспалардан шығарып оқыўшыларға инам етти. Профессор-оқытыўшылар республикалық педагог кадрлардың билимин жетилистириў оқыў орайларында өз қәнийгелик дарежесин тәртипли рәўиште асырып келмекте. Атап айтқанда, 1999 жылы доц.А.Н.Урумбаева Республикалық «Устаз» Жамғармасының грант жеңимпазы сыпатында Уллы Британиянын Рединг Университетинде, ал 2006 жылы Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Истедод» Жамғармасының грант жеңимпазы сыпатында Россия Федерациясының М.В.Ломоносов атындағы Москва Мәмлекетлик Университетинде билимин жетилистириў ҳәм тажрийбе алмасыў бойынша табыслы оқып қайтты ҳәм тийисли сертификатларға ийе болды.

Кафедра тийкарынан магистратураның «Педвгогика ҳәм психология» қәнийгелигиндеги, сондай-ақ, бакалавриаттың «Педагогика ҳәм психология» тәлим бағдарындағы қәнийгелик пәнлерди оқытады. Кафедрада илимий-методикалық ҳәм оқыў-методикалық семинарлар шөлкемлескен болып, кафедра ағзалары оларда өз хызметлерин жақсы көрсетип келмекте. Талабалардың илимий-изертлеў ҳәм оқыў-методикалық жумысларын жеделлестириў мақсетинде кафедра жанында «Жас психолог» илимий дөгереги шөлкемлестирилген. Бунда кафедра ағзалары зийрек талабалар менен даўамлы рәўиште жумыс алып бармақта ҳәм бул ислер өз нәтийжелерин көрсетпекте.

Мысалы: сонғы жыллардағы болып өткен Республикалық пән Олимпиадаларында кафедраның таярлаған талабалары айрықша орынларды алыўға миясар болды (Аляминова Юлдуз - 2006 жыл, Жолымбетова Мийўагул – 2010 жыл, Пирниязова Гулчеҳра – 2011 жыл Алламуратова Мехрибан 2014 - жыл). Ал 2005 ҳәм 2007 жылларында кафедраның зийрек талабаларынан Амангул Турдымуратова ҳәм Наргиза Сагиндикова Науайы атындағы мәмлекетлик стипендиатлары, Жолымбетова Мийўагуль Әжинияз атындағы мәмлекетлик стипендиятлары, Абдиева Раушан «Өзбекстан мәденияты ҳәм көркем-өнер форумы» ҳәм «Меҳир нуры» Республикалық Жамғармаларының «Зийрек талабалар ушын стипендиялар дәстүри» жеңимпазы атағын ҳәмде «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети шөлкемлериниң бир неше рет сыйлықларын алыўға еристи. 2014-жылы Ургенч мәмлекетлик университетинде өткерилген психология пәни бойынша талабалар арасындағы Республикалық пән олимпиядасында Педагогика ҳәм психология тәлим бағдарының 3-курс талабасы Алламуратова Мехрибан сыйлықлы III-орынды алыўға миясар болса, 3-курс талабасы Ибадуллаева Ирода Наўайы атындағы мәмлекетлик стипендия жеңимпазы болды.

   

Кафедрада илимий-изертлеў, оқыў-методикалық, руўҳый- ағартыўшылық жумыслары нәтийжели шөлкемлестирилген. Кафедра профессор –оқытыўшылары тәрепинен талабалар ҳәм мектеп оқыўшылары ушын сабақлықлар, оқыў қолланбалар баспадан шығарылып, ҳәзирги ўақытта тәлим системасында қолланылып келмекте. Атап айтқанда: пс.и.к. З.Шеримбетованың авторлығында «Психологиялық хызмет» пәни бойынша электрон сабақлығы жаратылды ҳәм Республика таңлаўында II -орынды алып «Ең жақсы оқыў қолланба ҳәм сабақлық» номинациясына ийе болды.

Ҳәр жылы кафедра профессор-оқытыўшылары республикалық ҳәм халықаралық анжуманларда өзлериниң илимий баянатлары менен актив қатнасып келмекте. Кафедра Өзбекистан Республикасының бир қатар оқыў ҳәм илимий орайлары болған ТМПУ, ӨзМУ, ӨзПФТИ, КМУ менен биргеликтеги байланысларға ийе.

Профессор-оқытыўшылар «Үзликсиз тәлим тизиминде еркин пикирлеўши шахсты тәрбиялаўдың педагогикалық-психологиялық тийкарлары» деп аталған кафедраның баслы илимий темасы болған бағдар бойынша өзлериниң илимий-изертлеў жумысларын жемисли алып бармақта, әсиресе, жас даўирлери ҳәм педагогикалық психологиясы, социал ҳәм шаңарақ психологиясы, психология пәнлерин оқытыў методикасы ҳәм тәлим-тәрбияның тийкарлары сыяқлы тараўлары бойынша өткерилген изертлеўлер дыққатқа ылайық. Кафедра ағзалары педагогикалық қәнийгелик әмелият барысында ҳәмде сабақ процессинде алдынғы педагогикалық ҳәм заманагөй ахборот технологияларын кең қолланып келмекте, оқытыўдағы интерактив методларды

 

«МУЗЫКАЛЫҚ ТӘЛИМ» КАФЕДРАСЫ

«Музыкалық тәлим» кафедрасы дәслеп Н.М.П.И. Ректоры буйрығы менен 1991-жылы «Мектепке шекемги тәрбия факультетиниң қурамында «Музыкалық тәрбия» кафедрасы болып ашылды. Кафедра баслығы лаўазымына Республикалық Бердақ сыйлығының лауреаты, аға оқытыўшы Сапарбай Палўанов тастыйықланды. Кафедраға Сапарбай Палўановтың басшылығында кафедра қурамына избе-из билимли, жоқары мағлыўматлы, қәнигели профессор–оқытыўшылар жәмленди. Усы жыллары бул кафедрада С. Медетов, Д. Айсина, М. Бердибеков, С. Кенжебаевалар музыка қәнигелиги бойынша 17 талабаға билим берди. 1992 жылы талабалар санының артыўына байланыслы баспа сөзде жәрияланған таңлаў тийкарында усы жылдың 7-октябринен баслап кафедраға И.Жуманиязов, Ғ. Аманиязов, К.Асқаров, Е.Тлеўов, Т.Ешбаев, Қ.Айекеев, С.Тажетдиновалар ҳәм кабинет меңгериўши етип Г. Уразбаевалар жумысқа алынды. Сол ўақытлары институт жаслары арасында Ж.Базарбаев сөзине С.Палўанов музыкасына жазылған «Студентлер маршы» атлы хоры институт гимнине айланды. 26-сентябрь 1993 жылы «Музыкалық тәрбия» кафедрасынан «Музыка әсбаплары» кафедрасы бөлинип шықты ҳәм кафедра баслығы лаўазымына аға оқытыўшы Қарақалпақстанға мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери Көшкинбай Асқаров тастыйықланды.

1994 жылы, 3-декабрде «Музыка теориясы ҳәм вокал» кафедрасы ашылды ҳәм кафедра баслығы лаўазымына аға оқытыўшы Ғанибай Аманиязов тастыйықланды. 1995 жылы сентябрь айында Сапарбай Палўановтың басқа жумысқа өтиўине байланыслы «Хор дирижерлығы» кафедрасы баслығы лаўазымын усы кафедраның үлкен оқытыўшысы Софья Тажетдинова ўақтынша атқарды. 1996 – 1997 оқыў жылында «Музыка теориясы ҳәм вокал» кафедрасы «Хор дирижерлығы» кафедрасы менен бириктирилип, «Музыка теориясы ҳәм хор дирижерлығы» кафедрасы болып аталды ҳәм кафедра баслығы етип Ғанибай Аманиязов тастыйықланды. 20- август 2001-жылдан баслап «Саз әсбаплары» кафедрасын “Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери”, аға оқытыўшы Танзип Есиркепов басқарды. Ал 8-август 2003- жылдан баслап «Саз әсбаплары» кафедрасына Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен көркем -өнер ғайраткери аға оқытыўшы Нурман Мусаев басшылық етти. 1-декабрь 2004- жылдан баслап «Саз әсбаплары» кафедрасы “Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен көркем-өнер ғайраткери” доцент Көшкинбай Аскаровқа кафедра баслығы лаўазымын атқарыў қайта жүкленди.

Институт Ректорының 9-Август, 2005–жылдағы № 282 Н/2 санлы буйрығы тийкарында «Саз әсбаплары» ҳәм «Музыка теориясы ҳәм вокал» кафедраларын бириктирип, 2005-жылдың 10-августынан баслап «Музыкалық тәлим» кафедрасы болып аталды ҳәм кафедра баслығы лаўазымына кафедра доценти Искандер Жуманиязов тастыйықланды. 2013 – жыл 30 - августтан баслап «Музыкалық тәлим» кафедрасы баслығы лаўазымына доцент Софья Тажетдинова тастыйықланды.

Бүгинги күнде «Музыкалық тәлим» кафедрасында 3 доцент, 1 илим кандидаты, 2 үлкен оқытыўшы сабақ берип келмекте. Олардан C.Тажетдинова , Д .Алланазаров , И .Жуманиязов , С .Романова С .Кенжебаева , А .Надыровалар тәлим ҳәм тәрбия берип келмекте .

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим