e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

allaniyazov
Алланияз Өтениязов
Алланияз Өтениязов 1956-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты Шет тиллери факул`тетине оқыўға кирип, оны 1962-жылы питкерген. Студентлик жыллары терең билим ийелеў менен бирге аўыл-хожалық мапазына белсене қатнасып, ҳәр жылы 15-16 тоннадан артық пахта териўге ерисип, ең алдыңғы қатардағы жаслардың бири болды. 1962-2002-жыллары Нөкис раёнындағы 4-санлы мектепте оқытыўшы болып иследи. Ол 1954-жылдан баслап өзи жасап турған аймақта жазғы мийнет дем алысы ўақтын қайыр-сақаўат ислерине бағышлап, кем тәмийинленген, майып ҳәм жетим-жесирлерге жеке өзиниң есабынан       40 үй-жай, 2 мектеп, 30 орынлы 2 балалар бақшасын, 2 аўыллық ден-саўлықты сақлаў пунктин, 1 китапхана имаратын өз мийнети менен қалыс питирип, халыққа инам етти. 2000-жылы 15 гектар майданға бағ жаратты. Алланияз Өтениязовтың мийнетлери жоқары баҳаланып, «Қарақалпақстанға мийнети сиңген оқытыўшы», «Өзбекстан халық оқытыўшысы», «Өзбекстан селекционери» ҳүрметли атақлары берилди ҳәм «Меҳнат шуҳрати» ордени менен сыйлықланды. Устаз Алланияз Өтениязовқа 2001-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» ҳүрметли атағы берилди.Вера Борисовна Пак

  Вера Пак 1956-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты Тәбияттаныў-география факул`тетине оқыўға кирип, оны 1961-жылы табыслы тамамлайды.   Ол мийнет жолын 1961-жылы Хийўа қаласындағы 3-санлы мектепте  химия ҳәм биология пәни муғаллими болыў менен баслады. 1984-1985-жылларда Хийўа қалалық Халық билимлендириў бөлиминде инспектор болып иследи. 1985-жылдан ҳәзирги күнге шекем  Хийўа қаласы  20-санлы Меҳрибанлық үйинде директор лаўазымында ислеп келмекте. Үлкен мәнаўий мәртлик ийелери болған бундай педагог-инсанлар дүңяның қай жеринде жасамасын ийгиликли ис ҳәм руўҳыйлык-ағартыўшылық жолында мудамы адамларға өрнек болып келген. Оның көп жыллық ийгиликли мийнетлери ҳәм жетискенликлери инабатқа алынып, оған 1992-жылы «Өзбекстанда хызмет көрсеткен халық билимлендириўи хызметкери» атағы берилди. Ол 2004-2009-жылларда  Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының  ағзасы болып сайланды. Меҳрибан-тәрбияшы Вера Борисовна Пак 2001-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» ҳүрметли атағына ийе болды.


Төлепберген Қайыпбергенов

 

Төлепберген Қайыпбергенов 1955-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институты Рус тили ҳәм әдебияты факультетин табыслы тамамлады. Соңынан «Әмиўдәря» журналының әдебий хызметкери, Бас редакторы, Қарақалпақстан радиосы баслығының орынбасары, Республика газеталарында бас редактор, Қарақалпақстан Республикасы баспа сөз комитети баслығының орынбасары лаўазымларында хызмет атқарды. 1980-жылдан баслап өмириниң ақырына шекем ол Қарақалпақстан Жазыўшылар Аўқамының баслығы болып мийнет етти. Жазыўшының китаплары қарақалпақ, өзбек, рус ҳәм басқа тиллерде баспадан шықты. Т.Қайыпбергеновтың дөретпелери жоқары баҳаланып, оған «Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы» ҳүрметли атағы берилди. Ол Қарақалпақстан Республикасы Бердақ атындағы, Халық аралық Махмуд Қашғарий ҳәм М.Шолохов атындағы сыйлықлардың лауреаты. Жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновқа 2003-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» ҳүрметли атағы берилди.

 

Ибрайим   Юсупов

  Ибрайим   Юсупов 1949-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик  педагогикалық институтында Тарийх-филология факул`тетиниң Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бөлимин табыслы тамамлады. 1949-1962-жыллары институттың Қарақалпақ әдебияты пәнинен оқытыўшы, 1961-1962-жыллары «Әмиўдәр`я» журналының бас редакторы, 1962-1965-жыллары жуўаплы хаткер, 1965-1980-жыллары Қарақалпақстан Жазыўшылар Аўқамының баслығы, 1980-1988-жыллары «Еркин Қарақалпақстан» газетасының бас редакторы, 1994-жыллары Парахацҳылықты сақлаў қорының Қарақалпақстан бөлими баслығы, 1994-2000-жыллары Қарақалпақстан Республикасы Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайының баслығы лаўазымларында иследи. Ибрайим   Юсупов Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры. Оның көплеген қосық, қысса ҳәм поемалары өзбек, қазақ, түркмен, рус ҳәм басқа да тиллерде баспадан шығарылды. Шайыр Ибрайим   Юсуповқа 2004-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» ҳүрметли атағы берилди.

 Ғайратдин Хожаниязов

Ғайратдин Хожаниязов 1972-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтын питирип, Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының Қарақалпақстан филиалы Н. Дәўқараев атындағы Тарийх, Тил ҳәм әдебият институтының Археология секторында мийнет жолын баслады. 1974-1977-жыллары Москва қаласындағы М. Ломоносов атындағы мәмлекетлик университетинде ҳәм Россия Илимлер Академиясының Археология институтында өзиниң тәжирийбесин асырды. 1996-жылы кандидатлық диссертациясын жақлады. Ол 2000-жылдан баслап Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Тарийх, археология ҳәм етнография институтының Археология бөлимин басқарып келмекте. Ғайратдин Хожаниязов бир неше илимий монографиялар менен бирге, еки жүзден аслам илимий, илимий-публицистикалық мийнетлердиң авторы. Ол 2001-жылы «Өзбекстан Ғәрезсизлигиниң 10 жыллығы» естелик нышаны, 2003-жылы «Меҳнат шуҳрати» ордени менен сыйлықланды. Археолог-илимпаз Ғайратдин Хожаниязовқа 2008-жылы «Өзбекстан Қаҳарманы» ҳүрметли атағы берилди.


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим