e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Редакция-баспа бөлими баслығы:

Кошанов Кутлимурат  Моятдинович

 

Филология фанлари номзоди, профессор

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының  Редакция-баспа бөлими жумысы ҳаққында қысқаша

МАҒЛЫЎМАТ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында Өзбекстан Республикасы Халық тәлими Министрлигиниң буйрығы тийкарында 2006 жылы ашылып, өз жумысын 1997-ж 29-августтағы Олий Мәжилистиң IX сессиясында И.А.Каримов баянаты, Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў нызамы» ҳәм «Кадрлар таярлаў Миллий дәстүри» ( T.1997ж), «Үзликсиз тәлим дизими ушын оқыў әдебиятларын жаратыў концепциясы»н (Т .2002ж), «ӨзР Жоқарғы ҳәм орта арнаўлы кәсип-өнер тәлими ушын оқыў әдебиятларын жаратыў концепциясы» (Т.2013 ж.), Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги буйрықлары ҳәм көрсетпелери тийкарларында алып барады.

Биринши Президентимиз И.А.Каримов өз баянатында: « Олимлар орасида дарслик ёзишга пастроқ бир илмий иш сифатида қараш иллати бор. Нега бундай? Бу психология қаердан пайдо бўлган? Ахир, дарсликларда миллат фикрининг, миллат тафаккури ва миллат мафкурасининг энг илғор намуналари акс этиши керак эмасми? Ҳар бир соҳа буйича дарсликни ўша фаннинг атоқли вакиллари ёзмайдиларми? Биз дарслик яратишга энг илғор ва шарафли вазифа сифатида қарашимиз, яхши дарслик яратган одамларни бошимизга кўтаришимиз керак. Дарсликни, агар керак бўлса катта танлов асосида яратиш лозим. Танлов ғолибларидан маблағни аямаслигимиз лозим». «Баркомал авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори». Тошкент, 1998, 8 бет.

НМПИ Редакция-баспа бөлиминде Министрлик тәрепинен ажыратылған 3 штат бирликте хызметкерлер жумыс ислейди:

1.

Редактор

6 разряд 1 ставка

(0,5 ставка)

Қ.Кощанов

 

 

 

(0,5 ставка)

А.Абдикаримова

2.

Техредактор

5 разряд

1 ставка

Х.Шамуратова

3.

Корректор

4 разряд

1 ставка

А.Сарыбаева

 

Редакция – баспа бөлими мектепке шекемги, баслаўыш ҳәм орта мектеп, лицей, колледж ҳәм ЖОО ушын пединститут профессор-оқытыўшылары жазып таярлаған: сабақ лық, оқыў қолланба, методикалық қолланбалар, методикалық көрсетпелер, лекциялар топламлары, өз бетинше, семинар ҳәм лабораториялық жумыслар, әмелий жумыслар, питкериў қәнигелик ҳәм курс жумыслары, педәмелият ушын методикалық көрсетпелер, оқыў сөзликлери, тарқатпа материаллары ҳәм т.б. оқыў әдебиятларын тийисли ҳүжжетлери тийкарында қабыл алып, оларды дүзетип редакторлап ҳәм корректуралап баспаға усынады:

Сабақлық ҳәм оқыў қолланбалар барлық этаплардан өткеннен кейин пединституттың Үлкен кеңеси тәрепинен Өзбекстан Республикасы ЖОО министрлиги жанындағы Муўапықластырыўшы кеңесине усынылады.

Қалған барлық басқа түрдеги оқыў әдебиятлары пединститут редакция-баспа бөлими тәрепинен дүзетилип, редакторланып ҳәм корректураланып барлық тийисли ҳүжжетлери тийкарында институт ИОМК талықлаўға усынылады. Бул оқыў әдебиятлары институты ИОМК басыўға усынылғаннан кейин авторлардың арзалары тийкарында институт типографиясында басылып шығарыў мүмкиншилигине ийе болады.

Институт киши типографиясы 2013 ж. баслап лицензия тийкарында үлкен типографияға айландырылды.

Редакция – баспа бөлими кафедралардың оқыў әдебиятларын шығарыўдың жыллық режелери тийкарында институттың жыллық режесин дүзеди. Бул реже институт илимий оқыў-методикалық кеңесинде додоланып, институт ректоры тәрепинен тастыйықланады.

Оқыў әдебиятлары баспаға усыныў ушын төмендеги тийисли ҳүжжетлер тийкарында қабыл алынады:

1. Авторлар жазып таярлаған оқыў әдебиятларының ҳәр бетиниң төменине тастыйықлап қолларын қойып, 2 нусқада тапсырады.

2. Авторлар өзлериниң жумысларында көширмешилик (плагиатлық) жоқлығы ҳаққында кепиллик хатлар береди.

3. Қабылланған жумысқа жақын тараўдағы еки илимпаздың (биреўи сыртқы, биреўи ишки) пикирлери алынады.

4. Кафедраның экспертлери ҳәм ИОМК қарары баянатлары.

5. Факультет экспертлери ҳәм ИОМК қарары баянатлары.

6. Бәсекили жағдайларда жумыс сыртқы экспертлерге талқылаўға жибериледи.

Әжинияз атындағы НМПИ кафедраларының 2013-2017 жыллар ушын оқыў-методикалық әдебиятларын институт редакция-баспа бөлими тәрепинен баспадан шығарыў 

Р Е Ж Е синиң орынланыў барысы

2013-жыл

Мектеплер ушын – 13 (55,5 б.т.)

Лицей, колледжлер ушын – 21 (89 б.т.)

Жоқары оқыў орны ушын - 87 (271,8 б.т.)

Жәми: 2013-жыл ушын - 91 жумыс (265,1 б.т.)

2014-жыл

Мектеплер ушын – 12 (32,5 б.т.)

Лицей, колледжлер ушын – 22 (72,5 б.т.)

Жоқары оқыў орны ушын – 113 (474,8 б.т.)

Жәми: 124 жумыс (513 б.т.)

2015-жыл

Мектеплер ушын – (22,5 б.т.)

Лицей, колледжлер ушын – (92,5 б.т.)

Жоқары оқыў орны ушын – (319,5б.т.)

Жәми: 124 жумыс (435,5 б.т.)

2016-жыл

Мектеплер ушын – 23 (92,6 б.т.)

Лицей, колледжлер ушын –39 (178 б.т.)

Жоқары оқыў орны ушын – 124 (567,4 б.т.)

Таңлаў пәни - 14 (55,6)

Электрон оқыўлық – 4 (5,5 гбт)

Жәми: 149 жумыс (637,3 б.т.)

2017-жыл

Мектеплер ушын – 19 (93,5 б.т.)

Лицей, колледжлер ушын –36 (263 б.т.)

Жоқары оқыў орны ушын – 79 (358,9 б.т.)

Жәми реже бойынша: 98 жумыс (461,9 б.т.)

Режеден тыс -29 жумыс (104,3 б.т)

Жәми 2017жыл -127 жумыс (566,2 б.т)

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты педагог хызметкерлери тәрепинен 2017жыл март-декабрь айлары аралығында жоқыры оқыў орынлары ушын қарақалпақ тилинде 65 сабақлық ҳәм оқыў қолланбалар жазылып, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги жанындағы Муўапықластырыўшы Кеңесинен өткерилип баспаға усыныў РЕЖЕСИниң орынланыўы ҳаққында

МАҒЛЫЎМАТ

Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң № 87-02-271 буйрығы тийкарында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты педагог хызметкерлери тәрепинен 2017жыл март-декабрь айлары аралығында жоқыры оқыў орынлары ушын қарақалпақ тилинде 65 сабақлық ҳәм оқыў қолланбалар жазылып, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги жанындағы Муўапықластырыўшы Кеңесинен өткерилип баспаға усыныў РЕЖЕСИ толығы менен орынланды.

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим